Lena Ekberg tilldelas Erik Wellanders pris 2018. Hon får det för forskning om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammahang. Minoritetsspråkspriset går till Henrik Barruk och Klarspråkskristallen till 1177 Vårdguiden.

Tre priser delades i dag ut under Språkrådsdagen – Språkrådets årliga konferens – i Stockholm. Lena Ekberg, professor i nordiska språk, får alltså Erik Wellanders pris för sin forskning inom språkvårdens område. Hon har bland annat undersökt ords betydelseförskjutningar och svenskan i flerspråkiga sammanhang. Hon har dessutom tidigare varit chef för Språkrådet. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet.

Minoritetsspråkspriset gick till Henrik Barruk för arbetet med att rädda umesamiskan. Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Enligt juryns motivering har Henrik Barruks insatser bidragit till att förbättra möjligheterna för umesamiskans överlevnad:

Arbetet med umesamisk ortografi och en umesamisk ordbok har skapat förutsättningar för ett av Sveriges allra minsta nationella minoritetsspråks fortlevnad. Henrik Barruks arbete visar hur en enskild eldsjäls insatser kan hjälpa ett litet språk att överleva.

Vinnare av Klarspråkskristallen blev 1177 Vårdguiden för webbplatserna 1177.se och umo.se. Årets tema för priset var klarspråk inom vård och omsorg. Även detta pris delades ut av Alice Bah Kuhnke. Juryn berömde 1177 Vårdguiden för begripliga och tydliga texter:

Genom systematiskt arbete och tydliga riktlinjer för ett både begripligt och inkluderande språk förmedlar 1177 Vårdguiden faktabaserad information på ett enkelt och lustfyllt sätt.

Film från prisutdelningarna finns på Språktidningens händelser på Instagram. UR Play filmade flera av föreläsningarna. De kommer att publiceras om ungefär fem veckor.

Anders

0 kommentarer

Det har stormat kring Språkrådet under våren. Chefen Lena Ekberg valde nyligen att sluta efter en tvist om webbplatsen. Både personalen och flera tunga forskare har slutit upp i protestkören. Men generaldirektören Ingrid Johansson Lind har inte backat, och i går fick de anställdas vädjan nobben av kulturdepartementet. Beslutet att Institutet för språk och folkminnen, där Språkrådet ingår, ska ha en gemensam webbplats står fast.

– Jag beklagar djupt att en mycket kompetent chef som Lena Ekberg har valt att sluta. Hon ställde som ultimatum att Språkrådet skulle få behålla en egen primär webbadress. Det kunde jag inte acceptera, säger Ingrid Johansson Lind.

I oktober 2010 beslutade hon att myndighetens webbplatser skulle samordnas. Dagens system anser Ingrid Johansson Lind har stora brister. På Språkrådets webb finns exempelvis andra uppgifter om minoritetsspråk än på myndighetens andra webbplats sofi.se, något som inbjuder till förvirring. Med en gemensam webbplats och gemensamma uppdateringar ska risken för motstridiga budskap från myndighetens olika avdelningar försvinna.

Tanken var att förändringarna skulle genomförts i höst. Den som då hade surfat in på språkrådet.se hade slussats vidare till ingångssidan på den nya myndighetsgemensamma webbplatsen – vad denna webbplats ska ha för adress vid den kommande nylanseringen är ännu inte bestämt – och hade därefter fått klicka sig vidare till Språkrådet. Nu har protesterna försenat projektet och det är oklart när lanseringen sker.

– Jag är förvånad över att det blivit ett så enormt rabalder i en så liten fråga, säger Ingrid Johansson Lind.

Ingrid Johansson Lind delar inte Lena Ekbergs oro för att avsaknaden av en självständig webbplats riskerar att försämra Språkrådets genomslagskraft. Där Lena Ekberg anser att frågan i grunden handlar om Språkrådets ställning menar Ingrid Johansson Lind att förändringsplanerna har övertolkats. Som generaldirektör är hon mycket nöjd med Språkrådets arbete och förmåga att nå ut till en bred publik.

– Språkrådet har legitimitet, ett starkt förtroende och förekommer mycket i medierna. Det är otroligt positivt och det är precis så vi vill att det ska vara. Språkrådet kommer fortfarande att ha möjligheter till egen profilering. Vi ska inte försämra varumärket eller göra det mindre synligt, säger hon.

Ingrid Johansson Lind beskriver de senaste månaderna som tuffa och krävande. En viktig uppgift är nu att lyssna till de anställda som är missnöjda med förändringarna och nå samsyn om det fortsatta arbetet. Motståndarna hade hoppats att kulturdepartementet skulle ingripa och riva upp beslutet, men i går kom beskedet att denna vädjan om en viss självständighet inom Institutet för språk och folkminnen avslås.

Christian Mattsson har tagit över som tillförordnad chef. Tillsammans med Eva Olovsson, som är samordningsansvarig för svenska, och Raija Kangassalo, som ansvarar för minoritetsspråken, leder han Språkrådet under de närmaste månaderna.

Ingrid Johansson Lind räknar med att en ny chef ska finnas på plats vid nyår. Det har ryktats om planer att dela upp chefsansvaret för Språkrådet på två tjänster – en person som svarar för det språkliga arbetet och en person som svarar för administrationen. Dessa uppgifter vill inte Ingrid Johansson Lind kommentera. Men kravprofilen på den tillträdande chefen har inte förändrats.

– Det ska vara en disputerad person med god förankring i forskarsamhället. Det är helt självklara krav, säger Ingrid Johansson Lind.

Hon tror inte att turerna kring Lena Ekbergs avhopp avskräcker andra från att söka tjänsten.

– Det är ett komplext jobb med ett stort ansvar. Det krävs oavsett den debatt som nu varit mycket för att få detta att fungera. Det blir också en utmaning för den nya chefen.

Anders

Här kan du läsa mer om Lena Ekbergs avhopp.

0 kommentarer

Språkrådet har lagt beslag på 27 500 ord. Det påstår en språkforskare som nu JO-anmäler myndigheten. Forskaren hävdar att Språkrådet ägnar sig åt häleriverksamhet och upphovsrättsintrång. Men chefen Lena Ekberg tillbakavisar alla anklagelser. Och forskarens tidigare chef säger att det rör sig om en fejd som pågått i många år.

En anmälan av ovanlig natur landade i går på Justitieombudsmannens bord. En forskare hävdar att Språkrådet är delaktigt i en stöld av en databas omfattande 27 500 ord på meänkieli. Forskaren anser att samlingen är privat och att Språkrådet därför ägnar sig åt häleri och upphovsrättsbrott.

Språkrådet drogs in i fejden år 2008. Forskaren hade då vänt sig till Statens kulturråd för att få medel till att ge ut trespråkiga ordböcker, på meänkieli, svenska och finska. Språkrådets expert fick i uppgift att bedöma forskarens ansökan. Den fick en hel del kritik och forskaren blev senare utan bidrag. Samma år tilldelades i stället en annan forskare medel från Statens kulturråd för att ge ut meänkieliordböcker.

Den forskare som fick bidrag var under flera års tid chef åt just den forskare som nu anser sig ha blivit bestulen. Inom ramarna för ett universitetsprojekt samlade den anmälande forskaren in omkring 72 000 nordfinska ord. Och det är här som fejden har sin upprinnelse.

Forskaren påstår att innehållet i databasen var privat egendom. Forskaren arbetade inte bara med projektet vid universitetet, utan skriver i anmälan till JO att även 6 000 ideella arbetstimmar vikts åt sammanställningen.

Mannens tidigare chef ger en annan bild av innehållet i databasen. Chefen skriver i en inlaga i februari i år att insamlandet av ord var ett grupparbete där många andra forskare och frivilliga var delaktiga. Det råder enligt chefen inga tvivel om att dessa personer bidrog med avgörande kunskaper och stora insatser. Forskaren fick också tillgång till material som samlats in av andra under flera års tid. Chefen anser därför att forskaren omöjligen kan ha ensam upphovsrätt till innehållet i databasen.

Forskaren utförde dessutom arbetet som anställd vid universitetet. När det skar sig mellan de inblandade ska forskaren även ha raderat innehållet på en annan databas sedan forskaren inte fråntagits lösenordet efter att ha slutat.

Forskaren hävdar att chefen år 2007 genom hot tvingade till sig delar av databasen, närmare bestämt 27 500 ord. Dessa ska enligt forskaren utgöra grunden för den ordbok som den tidigare chefen fått bidrag från Statens kulturråd och Institutet för språk och folkminnen för att sammanställa.

Chefen tillbakavisar även detta. Eftersom ordböckerna ännu inte utkommit och underlaget förvaras vid ett norskt universitet kan forskaren omöjligen veta exakt hur dessa kommer att se ut. Materialet är nämligen inte tillgängligt för andra än de som arbetar med det.

Lena Ekberg, chef för Språkrådet, säger att myndigheten dragits in i en långvarig konflikt. Hon tillbakavisar alla påståenden om att Språkrådet skulle ha ägnat sig åt häleri och upphovsrättsbrott. Det myndigheten har gjort är att på begäran från Statens kulturråd skriva utlåtanden om ansökningar från forskare och senare gått in med ekonomiskt stöd till ordboksprojektet. Databasen har aldrig varit under Språkrådets kontroll.

– Vi har inget med det att göra på det sättet, säger hon.

Anders

0 kommentarer

Lena Ekberg lämnar uppdraget som chef för Språkrådet. Tvisten som utlöst beslutet är oenighet om Språkrådets webbplats, som inte längre får vara självständig utan ska inordnas under Institutet för språk och folkminnens webbplats. Men i grunden handlar konflikten om Språkrådets ställning.

– Vårt varumärke är ett inarbetat begrepp och vi är jätterädda om det. Det är viktigt att vi även i fortsättningen kan vara en tydlig röst i språksamhället. Då måste vi synas och försöka ta den platsen. Där är webben ett viktigt redskap, säger Lena Ekberg.

I stället för självständiga webbplatser ska samtliga delar av Institutet för språk och folkminnen, Sofi, samlas under en övergripande webbplats. Syftet är att myndigheten ska framstå som enad, och att Språkrådet inte längre utåt ska kunna betraktas som en myndighet i myndigheten.

Språkrådet blev en del av Sofi år 2006. Myndighetens olika avdelningar finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå.

Språkrådet har den i dag i särklass mest besökta hemsidan av dessa. Webbplatsen är liksom Språkrådets närvaro på Facebook och Twitter ett sätt att dagligen kommentera och följa de språkfrågor som diskuteras i samhället.

– Vi vill ha maximal synlighet för att nå ut och därmed kunna värna om den svenska språkvården, säger Lena Ekberg.

Det är alltså inte bara oenigheten om webbplatsen som fått Lena Ekberg att ta beslutet att säga upp sig. Hon efterlyser också en debatt om Språkrådets ställning inom Sofi. Som Sveriges officiella språkvårdsorgan anser Lena Ekberg att det är nödvändigt att Språkrådet kan agera självständigt och effektivt.

– Detta är ett myndighetsbeslut och det får man respektera. Men det har inte gjorts någon analys av konsekvenserna och det är beklagligt. Om vår webbplats försvinner och våra sidor underordnas institutets webbplats riskerar det att underminera vår verksamhet och synlighet. Vi måste även i fortsättningen få synas i alla sammanhang med vårt eget namn, säger hon.

Lena Ekberg slutar som chef på Språkrådet i juni, ett drygt halvår innan hennes förordnande löper ut. Hon kommer då att återgå till sin tjänst som professor i nordiska språk vid Lunds universitet.

Anders

Foto: Linda Forsell

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Lena Ekberg