Att Neekerisaari (Negerön) i östra Finland är nedsättande räcker inte. En journalistförening i norra Karelen får därför inte byta namn på sin rekreationsö. Det fastslår Institutet för de inhemska språken, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Åtminstone sedan 1970-talet ska en ö i kommunen Libelits ha kallats Neekerisaari. Namnet är enligt Hufvudstadsbladet bildat till lehtineekeri, ’tidningsneger’, en nedsättande benämning på journalister, och saari, ’ö’. Ön ägs av en journalistförening och används för rekreation. Vid senaste årsmötet klubbades enligt Hufvudstadsbladet ett namnbyte till Uutiseksi, ’nyhet’.

Institutet för de inhemska språken säger dock nej till namnbytet. Att ett namn är stötande är inte skäl nog för en ändring. Det formella beslutet tas visserligen av Lantmäteriverket – men myndigheten godkänner i regel bara namnbyten efter rekommendation från Institutet för de inhemska språken.

Neekerisaari hade inte föreslagits som namn i dag. Men Institutet för de inhemska språken vill alltså inte riva upp ett etablerat namn. Enligt myndigheten ska sådana namn ses som barn av sin tid. Frågan är också om kraven på ett språkbruk som inte är nedsättande även ska gälla ortnamn, skriver Hufvudstadsbladet.

Robin Harms, specialkunnig på Diskrimineringsombudsmannens byrå, säger i Hufvudstadsbladet att just det här ortnamnet är särskilt problematiskt eftersom myndigheter är skyldiga att praktisera likabehandling:

Det är inte acceptabelt att använda neger. ... Vi kommer att vända oss till Kotus [Institutet för de inhemska språken] och Lantmäteriverket för att höra dem och se till att de har sina likabehandlingsprocesser i skick på alla plan.

I Sverige har det tidigare i år beslutats om att byta namn på Negerbyn och Negerskallelandet just eftersom de var nedsättande.

Anders

Foto: Pixabay

0 comment

En av fem finländare anser att de har goda eller utmärkta kunskaper i svenska. Något fler svarar att de inte kan språket alls. Det visar en undersökning utförd av Taloustutkimus på uppdrag av Yle.

Drygt 5 procent av finländarna har svenska som modersmål. Andelen har länge varit på nedgång. Även intresset för att studera svenska har minskat. I våras aviserade den nya regeringen en kursändring. Målet är nu att svenska åter ska bli ett obligatoriskt inslag i studentexamen.

Initiativet utlöste en debatt om nyttan med kunskaper i det svenska språket. Enligt Taloustutkimus undersökning är det 47 procent som tycker att de har ganska eller mycket stor nytta av svenskan. Övriga 53 procent säger att svenskan är ganska eller helt onödig.

Det är framför allt personer som har goda kunskaper i svenska som säger sig ha stor nytta av dem. Bland de finländare som inte alls behärskar svenska är det 23 procent som uppger att de skulle ha nytta av språket. Många av dem som upplever att svenska är onödigt bor i norra och östra Finland. I Nyland är det betydligt fler som har nytta av svenskan.

Kunskaper i svenska är oftast en fördel i samband med resor. Näst vanligast är att ha nytta av språket i jobbet.

I undersökningen är det 5 procent som svarar att de har svenska som modersmål. Vidare är det 3 procent som beskriver kunskaperna som utmärkta, 12 procent som goda, 25 procent som nöjaktiga och 29 procent som hjälpliga. Resterande 26 procent säger att de inte kan någon svenska.

Anders

Foto: Unsplash

0 kommentarer

Den obligatoriska studentsvenskan är på väg tillbaka i Finland. Och för elever som har svenska som modersmål blir finska ett obligatoriskt inslag i studentexamen. Den språkpolitiska kursändringen ingår i det nya regeringsprogrammet.

Det var 2005 som dåvarande undervisningsministern Tuula Haatainen beslutade att avskaffa den så kallade studentsvenskan. Det hade då varit obligatoriskt för elever med finska som modersmål att skriva svenska i studentexamen. Svenskspråkiga elever fick på motsvarande sätt skriva finska.

Nu vill regeringen alltså återinföra den obligatoriska skolsvenskan. I regeringsprogrammet framgår dock inte när det ska ske:

Regeringen sätter som mål att införa det andra inhemska språket som obligatoriskt ämne i studentexamen.

En av Tuula Haatainens förhoppningar var att fler skulle skriva svenska för studentexamen när ämnet var frivilligt. Men så blev det inte. Intresset har sjunkit stadigt sedan 2005 – men i våras kom ett trendbrott när det var 51,8 procent som gjorde studentprovet i svenska. Året innan var det bara 48,7 procent som skrev svenska.

I regeringsprogrammet talas det även om en nationalspråkstrategi med syftet att ”trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet”. I programmet nämns också behovet av insatser för språk som samiska, romska, karelska och teckenspråken.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Sisu är något som definierar finländare. Ordet representerar för många uthållighet och mod. Men för mycket sisu kan leda till utbrändhet och hänsynslöshet.

Emilia Lahti, doktorand vid Aalto-universitetet, har undersökt hur drygt tusen personer uppfattar ordet sisu. I Svensk ordbok anges betydelsen ’seg uthållighet och kampvilja’. Och det är en definition som ligger mycket nära majoritetens syn på ordet.

Sisu har ofta beskrivits som en egenskap typisk för finländare. De gemensamma nämnarna är uthållighet över det normala, förmågan att lyckas trots dåliga förutsättningar och konsten att utnyttja energireserven till max för att nå ett visst mål.

Vissa beskrivningar av sisu som Emilia Lahti stötte på hade närmast magiska dimensioner. Det är en kraft som kan plockas fram när alla resurser egentligen borde vara uttömda.

Sisu beskrivs i regel som något mycket positivt. Men det finns också baksidor. För mycket sisu kan leda till utbrändhet, hänsynslöshet och underskattning. Vissa beskriver därför fenomenet som en kraft som innehavaren måste lära sig att behärska. Annars finns det en risk att sisu kan slå över i dumdristighet.

Att ha sisu är enligt Emilia Lahti något mycket positivt. Men den som har mest nytta av denna egenskap är den som förmår använda den för att skapa balans i tillvaron.

Sisu är belagt i svenskan sedan 1922. Ordet har funnits betydligt längre i finskan.

Studien är publicerad i tidskriften International journal of wellbeing.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Det första steget mot att avskaffa skolsvenskan i Finland blir inte av. De två sista aktuella kommunerna valde i förra veckan att hoppa av försöket.

När Sannfinländarna tidigare satt i regeringen lyckades partiet driva igenom ett försök som på sikt syftade till att skrota skolsvenskan. I sjätte klass skulle elever få möjlighet att välja ett utländskt språk i stället för svenska som andra inhemska språk.

Men kommunernas intresse för att medverka i försöket har varit svagt. I förra veckan bestämde sig Nyslott och Rovaniemi för att inte delta. Därmed försvann de två sista kommunerna från listan över intresserade.

I praktiken var det svagt intresse från eleverna som fällde försöket. Enligt Hufvudstadsbladet var det ursprungligen sexton elever i Nyslott som hellre ville läsa ryska än svenska. När antalet sjönk till sju elever ansågs det vara för få för att gå vidare med försöket.

Rovaniemi beslutade därefter att också hoppa av försöket. Rovaniemi ansåg inte att det tjänade något till att delta som enda kommun i landet.

Sedan tidigare har även Jämsä, Pieksämäki och Ylöjärvi dragit sig ur försöket.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Nya möjligheter att kombinera efternamn och upp till fyra förnamn. Det är några av de nyheter som presenteras i ett förslag till ny namnlag i Finland.

I juli får Sverige en ny namnlag. Men även i grannländerna händer det mycket när det gäller namnfrågor. På Island är ett förslag som innebär stora förändringar av namnskicket på gång. Det hann inte behandlas i alltinget före höstens val, men den sittande regeringen kommer inom kort att presentera ett nytt förslag med samma innehåll.

Även i Finland är reformer på väg. Förslagen presenteras i ett betänkande från en arbetsgrupp vid justitieministeriet. Betänkandet överlämnades nyligen till arbets- och justitieminister Jari Lindström.

Den nuvarande namnlagen är från 1986. Den nya kommer tidigast att träda i kraft 2019. En ledstjärna i arbetet har varit att tillgodose önskemål om individuell namngivning.

Förnamn ska enligt betänkandet vara könsbundna även i framtiden. Men när det gäller namn som inte förknippas med ett visst kön ska det kunna bäras av bägge könen. I stället för högst tre förnamn föreslås det att en person ska kunna ha upp till fyra förnamn.

Kravet på att nya förnamn ska följa finländskt namnskick slopas. Det innebär dock inte att det blir fritt fram att ta vilket namn som helst. Förnamn som riskerar att väcka anstöt eller att bli ett besvär för bäraren kan fortfarande stoppas. Tanken är att dessa kriterier framför allt ska tillämpas på barn och i mindre utsträckning på vuxna som själva byter namn.

En annan nyhet är införandet av släktnamnskombinationer. Ändringen gäller inte bara gifta par. Även personer som lever i registrerat partnerskap eller i samboförhållanden ska kunna ta gemensamma efternamn.

Två olika efternamn ska enligt betänkandet kunna bli till en efternamnskombination. Om ett barn har föräldrar med olika efternamn ska det alltså kunna få båda föräldrarnas efternamn. Gifta par, sambor som har gemensam vårdnad av barn och personer som lever i registrerat partnerskap ska på samma sätt kunna ta en efternamnskombination som består av bägges efternamn.

Dessutom ska hanteringen av namnändringar förändras. Enkla ändringar ska kunna göras över nätet. För rutinmässiga namnärenden kortas alltså beslutstiden.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Arabiska är nu det tredje största främmande språket i Finland. Under 2016 gick arabiska om både somaliska och engelska när det gäller antalet modersmålstalare. Störst är ryska följt av estniska.

Enligt Statistikcentralen hade Finland vid årsskiftet 5 503 297 invånare. Av dessa hade 4 857 795 personer finska som modersmål, 289 540 hade svenska som modersmål och 1 969 hade samiska som modersmål. Övriga 353 993 invånare hade ett främmande språk som modersmål.

Det i särklass största främmande språket är ryska med 75 444 modersmålstalare. Därefter följer estniska (49 241), arabiska (21 783), somaliska (19 059), engelska (18 758), kurdiska (12 226), kinesiska (11 334), persiska (10 882), albanska (9 791) och vietnamesiska (9 248). Arabiska gick under året förbi både engelska och somaliska.

Av de tre inhemska språken var det bara samiska som växte. Antalet invånare som uppgav finska och svenska som modersmål minskade. Att Finland förra året ändå växte med 15 989 personer berodde på att modersmålstalare av främmande språk blev fler.

Det innebär att det nu är 5,26 procent av befolkningen i Finland som har svenska som modersmål.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Under många år har debatten om den så kallade tvångssvenskan rasat i Finland. Men nu gäller den också ordet tvångssvenska i sig. Statliga mediebolaget Yles användning av ordet kritiseras samtidigt som Yle i andra sammanhang säger sig sträva efter ett objektivt och neutralt språk.

I läroplanen står det bara ruotsi (’svenska’), men i Yles rapportering handlar det ofta om pakkoruotsi (’tvångssvenska’). Däremot talar inte bolaget om andra obligatoriska ämnen som exempelvis tvångsmatematik. Detta har bland annat uppmärksammats i ett blogginlägg av Yle-medarbetaren Mattias Fagerholm.

Den gnista som denna gång fick debatten att blossa upp var Yles beslut att tala om en ’könsneutral äktenskapslag’. Att tala om en ’jämlik’ lag ansågs för positivt. Däremot betraktades ’könsneutral’ som just neutralt.

I ett annat blogginlägg efterlyste Mattias Fagerholm alternativ till pakkoruotsi. Han fick bland annat förslag på just ruotsi och kouluroutsi (’skolsvenska’).

Anders

2 kommentarer

År 2016 är det i finländska skolor på nytt dags att skriva siffran 7 och de gemena bokstäverna q och z med streck. Syftet är att göra texterna lättare att läsa. Inte sällan är det lätt att förväxla siffrorna 1 och 7, rapporterar Hufvudstadsbladet.

När en ny läroplan togs i bruk år 2004 försvann regeln om att skriva 7 och gemena q och z med streck. År 2016 är det åter dags för en ny läroplan, och då återinförs regeln både för finska och svenska.

Utbildningsstyrelsen har sedan strecken avskaffades mottagit synpunkter från missnöjda lärare. Utan strecken kan det ibland vara svårt att skilja exempelvis mellan siffrorna 1 och 7. Genom att ta tillbaka strecken ska det därmed bli lättare att läsa vad eleverna skriver.

Leo Pahkin, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen, säger till Hufvudstadsbladet att beslutet att återinföra strecken inte bara berör undervisningen:

Vi vill också att människor från olika generationer ska förstå vilken siffra eller vilka bokstäver det är frågan om.

Anders

0 kommentarer

Hela 63 procent av finländarna vill göra skolsvenskan frivillig. Motståndet mot svenskan är störst bland Sannfinländarnas väljare. Svenskan har flest förespråkare bland Svenska Folkpartiets sympatisörer. Det visar en opinionsundersökning utförd på uppdrag av Yle.

Efter ett medborgarinitiativ som undertecknats av över 50 000 finländare kommer frågan om att slopa den obligatoriska undervisningen i svenska för finskspråkiga elever att behandlas i parlamentet. Undertecknarna vill i stället göra svenskan till ett frivilligt ämne.

Bakom sig har initiativtagarna en majoritet av befolkningen. Enligt opinionsmätningen vill 63 procent avveckla skolsvenskan. Hela 76 procent av Sannfinländarnas anhängare vill göra svenskan frivillig. Samma åsikt delar 73 procent av Socialdemokraternas väljare.

Svenska Folkpartiets sympatisörer är eniga – 100 procent vill inte förändra det nuvarande systemet – om att svenskan ska fortsätta vara obligatorisk. I De Grönas led förespråkar 41 procent fortsatt skolsvenska, den näst största andelen i hela undersökningen.

Anders

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - Finland