Det 95 år gamla förbudet mot att ta släktnamn är på väg att skrotas på Island. I ett utkast till ny namnlag föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir en rad förändringar. Hon vill även slopa kravet på att förnamn ska kunna böjas i genitiv och att namn måste följa isländska stavningsnormer.

De senaste åren har den isländska namnlagen ständigt ifrågasatts. Kritiken har ofta riktats mot Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka för- och mellannamn som ska tillåtas. Nämnden har länge varit hotad av nedläggning. De politiska förslagen om att skrota nämnden har dock strandat bland annat på grund av flera nyval och ministerskiften.

Nu föreslår justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att Mannanafnanefnd läggs ner. Hon föreslår också en avsevärd liberalisering av dagens namnskick. En ny namnlag är ett sätt att minska statens inflytande – och därmed också att värna privatlivets helgd.

I utkastet beskriver hon de föreslagna förändringarna som en konsekvens av dagens attityder till den befintliga namnlagen. De är också en anpassning till ett mer mångkulturellt samhälle.

Sedan 1925 har det inte varit tillåtet att ta upp nya släktnamn. Det förbudet vill Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir riva upp. Hädanefter ska alltså en familj kunna ha ett gemensamt efternamn. I dag är det inte tillåtet. I stället används – med undantag för några få gamla släktnamn som får gå i arv – patronymikon och metronymikon, namn bildade till faderns respektive moderns förnamn. Sigurbjörnsdóttir berättar till exempel att Áslaug Arnas pappa heter Sigurbjörn.

En rad andra krav ska också skrotas. Förnamn behöver inte längre kunna böjas i genitiv och det behöver inte heller finnas hävd för dem i det isländska språket. Kravet på att namn ska följa isländska stavningsnormer försvinner liksom förbudet mot namn som på något sätt är oförenligt med det isländska språksystemet. Dessutom får personer som har fyllt 15 år självbestämmanderätt i namnfrågor.

Även i fortsättningen ska dock alla namn skrivas med inledande stor bokstav. Namn får heller inte vara till men för bäraren.

Utkastet presenterades i går. Remisstiden löper ut den 5 mars. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir väntas lägga fram ett färdigt förslag i alltinget, den isländska riksdagen, före sommaren.

Anders

Foto: Unsplash

0 kommentarer

Det är ingen skillnad i kvaliteten på analyserna. Men det är skillnad på hur analyserna får finansmarknaden i USA att reagera. Och det är analytiker med namn som förknippas med Mellanöstern som tas på mindre allvar.

Det är fyra forskare i olika ekonomiska ämnen som har studerat hur den amerikanska finansmarknaden svarar på börsanalyser. I studien ingår totalt 762 780 analyser signerade 5 516 olika analytiker mellan 1996 och 2014. Bland analytikerna fanns 3 983 olika efternamn representerade.

Forskarna har identifierat efternamn som anses vara typiska för olika språk, som tyska, franska och arabiska. De hittade ingen koppling mellan efternamnen och analysernas kvalitet. Däremot fanns det alltså en stark koppling mellan efternamnen och marknadens reaktion.

Efter terrordåden mot USA den 11 september 2001 var det allt färre som tog notis om analyser från analytiker med efternamn som uppfattades som förknippade med Mellanöstern. Förklaringen var enligt forskarna att namnens förmodade ursprung urholkade trovärdigheten i analyserna.

En liknande – men inte riktigt lika stark – utveckling noterades i samband med USA:s invasion av Irak. Både Tyskland och Frankrike motsatte sig invasionen. Efter det beslutet sjönk trovärdigheten i börsanalyser signerade personer med efternamn som betraktades som tyska eller franska.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of Accounting and Economics.

Anders

Foto: Pixabay

1 kommentarer

Nya möjligheter att kombinera efternamn och upp till fyra förnamn. Det är några av de nyheter som presenteras i ett förslag till ny namnlag i Finland.

I juli får Sverige en ny namnlag. Men även i grannländerna händer det mycket när det gäller namnfrågor. På Island är ett förslag som innebär stora förändringar av namnskicket på gång. Det hann inte behandlas i alltinget före höstens val, men den sittande regeringen kommer inom kort att presentera ett nytt förslag med samma innehåll.

Även i Finland är reformer på väg. Förslagen presenteras i ett betänkande från en arbetsgrupp vid justitieministeriet. Betänkandet överlämnades nyligen till arbets- och justitieminister Jari Lindström.

Den nuvarande namnlagen är från 1986. Den nya kommer tidigast att träda i kraft 2019. En ledstjärna i arbetet har varit att tillgodose önskemål om individuell namngivning.

Förnamn ska enligt betänkandet vara könsbundna även i framtiden. Men när det gäller namn som inte förknippas med ett visst kön ska det kunna bäras av bägge könen. I stället för högst tre förnamn föreslås det att en person ska kunna ha upp till fyra förnamn.

Kravet på att nya förnamn ska följa finländskt namnskick slopas. Det innebär dock inte att det blir fritt fram att ta vilket namn som helst. Förnamn som riskerar att väcka anstöt eller att bli ett besvär för bäraren kan fortfarande stoppas. Tanken är att dessa kriterier framför allt ska tillämpas på barn och i mindre utsträckning på vuxna som själva byter namn.

En annan nyhet är införandet av släktnamnskombinationer. Ändringen gäller inte bara gifta par. Även personer som lever i registrerat partnerskap eller i samboförhållanden ska kunna ta gemensamma efternamn.

Två olika efternamn ska enligt betänkandet kunna bli till en efternamnskombination. Om ett barn har föräldrar med olika efternamn ska det alltså kunna få båda föräldrarnas efternamn. Gifta par, sambor som har gemensam vårdnad av barn och personer som lever i registrerat partnerskap ska på samma sätt kunna ta en efternamnskombination som består av bägges efternamn.

Dessutom ska hanteringen av namnändringar förändras. Enkla ändringar ska kunna göras över nätet. För rutinmässiga namnärenden kortas alltså beslutstiden.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Riksdagen beslutade i eftermiddags att säga ja till en ny namnlag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2017. Då blir det lättare att byta både förnamn och efternamn.

En ny namnlag träder alltså i kraft nästa sommar. Syftet med den nya lagen är att det ska bli lättare att byta förnamn och efternamn. Samtidigt skrotas möjligheten att ta nya mellannamn.

De största nyheterna gäller kanske just efternamn. Det blir nu tillåtet med dubbla efternamn. Dessutom kommer alla – oavsett om de har någon anknytning till namnet eller inte – att kunna byta till något av de efternamn som har minst 2 000 bärare. Det är drygt 500 efternamn som på detta sätt blir tillgängliga för alla. Förutom en lång rad son-namn blir det tillåtet att byta till exempel Lind, Åberg, Hedlund och Sjögren.

En annan nyhet är att alla efternamn förvärvas efter ansökan. Det innebär att en nyfödd inte längre automatiskt får föräldrarnas namn. Föräldrar får i stället ansöka om efternamn samtidigt som de ansöker om förnamn.

Begränsningen för hur många gånger en person kan byta namn slopas. Hur mycket det kommer att kosta att byta namn är inte klart.

Skatteverket blir ensam namnmyndighet. Alla ansökningar om namn ska alltså ställas till myndigheten. Skatteverket har fortfarande möjlighet att säga nej till namn om de uppfattas som olämpliga. Vid sådana prövningar kan myndigheten ta hjälp av Institutet för språk och folkminnen.

Anders

Foto: Istockphoto

4 kommentarer

Gifta par får inte ha olika efternamn. Det fastslår Japans högsta domstol. Det var kvinnor som hävdade att namnlagen bröt mot deras rättigheter som valde att inleda rättsprocessen, rapporterar The Japan Times.

En lag med rötter i 1800-talet säger att ett gift par måste ha samma efternamn. För japanska kvinnor har det i praktiken inneburit att de blivit av med flicknamnet vid bröllopet. I hela 96 procent av äktenskapen väljer paret mannens efternamn.

Aktivister tog saken till domstol med motiveringen att namnlagen stred mot grundlagen. Inför rätten hävdade de att lagen inskränkte rättigheter främst för kvinnor. De pekade på att även gifta kvinnor i informella sammanhang kan använda sig av flicknamnet, men att detta ofta ställer till problem.

I opinionsmätningar har det varit jämnt mellan de olika sidorna. Regeringen har motsatt sig en förändring av lagen eftersom den anser att det gemensamma efternamnet bidrar till att göra familjebildningen starkare.

Domstolen gick alltså på regeringens linje. Ordföranden Itsuro Terada sade enligt The Japan Times att traditionen med gemensamma efternamn var viktig att bevara eftersom den får personer att betrakta sig som en del av en familj.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Den som heter Brady i efternamn drabbas mer än dubbelt så ofta av långsam hjärtverksamhet, bradykardi, än andra Dublinbor. Det visar en studie utförd av irländska forskare publicerad i British Medical Journal.

Inom vetenskapen talas det ibland om nominativ determinism, att en person ofta väljer ett yrke med koppling till sitt namn. I Sverige skulle meteorologen Lisa Frost, sportjournalisten Robert Tennisberg och ekonomen Annika Winsth kunna sägas vara exempel på detta. De är också exempel på så kallade aptonymer, namn som har en stark koppling till bärarens sysselsättning.

För att få diagnosen bradykardi krävs att en person har en puls på under 50 slag per minut. Ordet är bildat till grekiskans bradys ('långsam') och kardia ('hjärta'). Ett hjärta som pumpar för långsamt kan bland annat orsaka yrsel och trötthet eftersom hjärnan inte får tillräckligt med syrerikt blod. En pacemaker kan då skapa en normal blodcirkulation.

Forskarna jämförde andelen Dublinbor med efternamnet Brady med hur många som fått en pacemaker mellan åren 2007 och 2013. Hela 1,38 procent av de Dublinbor som hette Brady hade fått en pacemaker inopererad. Bland övriga Dublinbor var motsvarande siffra 0,61 procent.

Förklaringen kan enligt forskargruppen vara att det inom släkten Brady finns en genetisk disposition för bradykardi. Om bradykardi skulle visa sig vara ärftligt kan det därför vara lämpligt att i förebyggande syfte genomföra EKG-undersökningar på personer som heter just Brady.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Grönt ljus för nya dubbelnamn, skrotad gräns för hur många gånger någon får byta namn, fritt fram att ta vanliga efternamn och mindre byråkrati kring namnbyten. Det är några av huvuddragen i det förslag till ny personnamnslag som i dag presenterades.

Den övergripande tanken är att det ska bli lättare att byta namn. Skatteverket föreslås bli den enda namnmyndigheten, och taket för hur många gånger någon får byta för- eller efternamn slopas. Dessutom blir det alltid gratis att byta förnamn.

En annan tanke som genomsyrar förslaget är att familjer enklare ska kunna signalera samhörighet genom efternamn. Nya dubbelnamn blir tillåtna och ett efternamn ska alltid kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelsen son eller dotter.

Ett led i arbetet med förslaget var en opinionsundersökning där svenskar fick svara på frågor om sina egna namn och sin inställning till dagens bestämmelser och några av de förslag som nu förts fram.

Undersökningen visar att bara 3 procent är ganska eller mycket missnöjda med sitt tilltalsnamn. Av dem som vill byta uppger 19 procent att de vill ha ett namn som är mer internationellt gångbart, medan 6 procent i stället vill ha ett namn som låter mer svenskt.

Missnöjet med efternamnen är lika stort. Men här säger hela 43 procent att skälet till att de vill byta efternamn är att de vill ha ett namn som bättre understryker samhörigheten med familj och släkt.

Även om förslaget till ny personnamnslag vill göra det lättare att byta namn kommer namngivningen inte att släppas helt fritt. Nybildade namn ska inte få innehålla teckenkombinationer som är helt främmande i det svenska språket. Myndigheterna kommer även i fortsättningen att ha möjlighet att gå in och stoppa namn som anses olämpliga eftersom de kan väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren.

Det är också en linje som får stöd av en bred majoritet. Hela 89 procent anser att det är riktigt att myndigheterna har rätt att nobba namn som kan väcka anstöt. Något färre, 66 procent, tycker att myndigheterna ska kunna stoppa namn som leder till obehag för bäraren. Ytterligare 28 procent håller med – men bara om det är nödvändigt för att ett barn inte ska bli lidande.

Motståndet mot så kallade könskonträra namn är utbrett. Av de tillfrågade säger 69 procent att föräldrar inte ska ha rätt att ge flickor pojknamn och vice versa, medan 11 procent gör tummen upp för idén.

Fyra av tio välkomnar förslaget att vem som helst ska kunna byta till ett vanligt efternamn, ett namn som redan har minst 2 000 bärare. Som exempel anges Karlsson, Lindberg och Nyström – där 13 procent anser att en sådan lagändring behövs för att invandrare lättare ska kunna byta till ett svenskt efternamn.

Undersökningen ger också ett brett stöd för många av de regler som i dag styr namngivningen. Klara majoriteter vill exempelvis stoppa ovanliga stavningar som Qroqhztrömm, en mix av stora och små bokstäver som SoFia och GranSkog, siffror i namn som 91an, okonventionella förnamn som Gudihimlen och svåruttalade nya efternamn som Razafindrandriatsimaniry.

Här kan du ladda ned förslaget till ny namnlag och här läsa namnlagskommitténs debattartikel i Dagens Nyheter om förslaget.

Anders

0 kommentarer

Andersson har gått förbi Johansson som det vanligaste efternamnet i Sverige. Trots det historiska skiftet minskade antalet bärare av bägge namnen under 2012. De ovanliga och unika namnen går framåt medan son-namnen fortsätter att tappa mark. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

År 1982 hade 40 procent av Sveriges befolkning ett son-namn. Förra året sjönk andelen under 30 procent. Namnbyten till nybildningar eller ovanliga namn och namn som kommit till Sverige genom invandring är förklaringen till förändringen. Störst är spridningen i Stockholms län. Där heter bara 1,4 procent Andersson, det vanligaste efternamnet i länet. I Kalmar län lystrar däremot hela 6,5 procent av invånarna till efternamnet Karlsson.

Trots att Andersson nu toppar listan över landets vanligaste efternamn minskade antalet bärare under förra året med 3 288 personer. Tvåan Johansson minskade med 3 710 personer. Vid årsskiftet hette 251 621 personer Johansson och 251 495 Johansson.

Även om son-namnen är på tillbakagång dominerar de fortfarande topplistan. På sjuttonde plats finns Lindberg, det första icke son-namnet. På länsnivå finns dock några uppstickare. I Västernorrland är Nordin det tionde vanligaste namnet, och på samma placering finns Lindgren i Västerbotten och Wikström i Norrbotten.

Här kan du läsa Mats Karlssons artikel från Språktidningen 2/13 om vår jakt på nya efternamn.

Anders

0 kommentarer

Kallin och Ström kan bli Kallinström, Carlén och Enarsson kan bli Carlenarsson. Så har några svenska par gjort för att hela familjen ska få samma efternamn – samtidigt som ingen av de vuxna behöver ge upp sitt eget efternamn. Om detta skriver Mats Karlsson i Språktidningen 2/13.

Men nu kan det bli ändring på det. Namnlagskommittén, som har uppdraget att se över den svenska namnlagen, väntas i vår föreslå att par kan ha gemensamma dubbelnamn som även barnen får, rapporterar Sveriges Radio.

I dag krävs det egna uppfinningar som Carlenarsson för att hela familjen ska kunna bära samma namn utan att någon gör avkall på sitt eget. Om paret i stället tar namnet Enarsson kan den ena visserligen behålla Carlén som mellannamn, men partnern och barnen får bara heta Enarsson.

Enligt det nya förslaget ska i stället samtliga familjemedlemmar kunna få det gemensamma dubbelnamnet Carlén Enarsson.

Som väntat kommer kommittén att förespråka en ytterligare liberalisering av namnlagen. En annan sådan åtgärd är att förbudet mot att ta ett befintligt efternamn slopas. För den som vill byta till Johansson eller Andersson väntas det bli grönt ljus, medan rariteter som Guillou och Bernadotte knappast kommer att tillåtas för namnspekulanter. Efternamnet måste nämligen vara ganska vanligt för att ett sådant byte ska få ske. Var gränsen kommer att gå är ännu inte klart, uppger Sveriges Radio.

Anders

6 kommentarer

Är Mikael Johansson namnet på den svenske medianbrottslingen som dömts till fängelse? Kanske. Det är nämligen Mikael och Johansson som toppar Researchgruppens sammanställning över personer som fått strafftidsbeslut från Kriminalvården under de fyra senaste åren.

Kartläggningen består av 53 464 strafftidsbeslut och omfattar samtliga personer som dömts till fängelse i Sverige under perioden. Det vanligaste namnet är Johansson följt av Mikael. Resultatet är knappast sensationellt. Johansson är landets vanligaste efternamn och Mikael det tredje vanligaste tilltalsnamnet bland män. På topp tio återfinns också, i tur och ordning, Andersson, Peter, Lars, Daniel, Anders, Jan, Karlsson och Andreas.

Researchgruppen har även sammanställt namnstatistik från 1 549 domar där ordet våldtäkt förekommer. Majoriteten av domarna gäller just våldtäktsmål, men ordet kan förstås ha förekommit även i domar gällande helt andra brottsrubriceringar. Någon kan exempelvis ha hotat någon med våldtäkt i en dom gällande olaga hot.

Andreas är med 35 förekomster det förnamn som oftast förekommer som den åtalade (personen kan ju ha friats av rätten) i våldtäktsmål. Därefter följer Mikael (33), Daniel (33), Robert (24), Stefan (24), Sebastian (23), Marcus (21), Jimmy (21), Johan (21), Magnus (19), Robin (19) och Joakim (19).

Inget av namnen i toppen är direkt någon skräll. Samtliga tillhör de vanligaste namnen i Sverige. Bland de namn som förekommer i samband med våldtäktsmål finns fler förnamn som varit populära närmare i tiden än på listan över samtliga fängelsedömda. Förklaringen är möjligen att våldtäkt är ett brott där gärningsmannen oftare är yngre än äldre.

Anders

4 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - efternamn