Lunds universitet vill ta över hotat arkiv

Text:

Lunds universitet vill ta över Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL. Målet är att samlingarna ska bli kvar i Lund och inte flyttas från den forskningsmiljö som har störst nytta av dem. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) håller också dörren öppen för att Lunds universitet övertar ansvaret för DAL från Institutet för språk och folkminnen.

Nyligen meddelade Ingrid Johansson Lind, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, att två av myndighetens avdelningar ska läggas ned. Beslutet drabbar DAL och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM.

Institutet för språk och folkminnen brottas sedan en längre tid med dålig ekonomi. Om inget görs riskerar myndigheten nästa år att överskrida anslaget med 10 miljoner kronor. Samtidigt vill Ingrid Johansson Lind också minska de fasta kostnadernas del av budgeten – som i dag svarar för över 90 procent av kostnaderna – vilket innebär att utgifterna för lokaler och personal måste sänkas.

Målet är att de fasta kostnaderna högst ska utgöra 80 procent av budgeten. Dit når dock inte myndigheten, enligt uppgifter till Språktidningen, förrän år 2020. I dagsläget ser det inte heller ut som att de beslutade nedskärningarna räcker för att kapa 10 miljoner av kostnaderna redan nästa år.

Inför nedläggningshotet mot DAL och DAUM protesterade bland annat universiteten i Lund och Umeå mot planerna. Umeå universitet vill ta över DAUM och utreder möjligheterna att ta över arkivet. Lynn Åkesson, dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna samt professor i etnologi vid Lunds universitet, föreslår i ett brev till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och utbildningsminister Jan Björklund att DAL på samma sätt ska bli universitetets ansvar. En förutsättning för ett övertagande är att de anslag som är öronmärkta för DAL följer med.

Riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD) tog nyligen upp DAL:s framtid i en interpellation till Lena Adelsohn Liljeroth. Han hävdade att en nedläggning skulle innebära "en stor förlust för södra Sveriges historiska kulturarv" och "en svår kompetensförlust". Han ifrågasatte dessutom de ekonomiska konsekvenserna av beslutet och avsaknaden av samråd med universitet och högskolor i regionen:

Inte vid något tillfälle under den process som lett fram till beslutet har Isof efterfrågat kontakter med avnämarna till arkivens verksamhet, bland universitet och högskolor i berörda regioner, i Lunds fall också i Danmark. Arkiven har byggts upp kring forskningens behov, men inga diskussioner har förts om hur forskningen kan använda arkiven framöver, alltså inte heller möjligheten av att byta huvudman. Myndigheten har en lång tradition när det gäller dokumentation av och forskning om olika former av immateriella kulturarv. Sammantaget utgör institutets samlingar en dokumentation av stora delar av det immateriella kulturarvet i södra Sverige.

I interpellationsdebatten svarade Lena Adelsohn Liljeroth att dörren för att flytta ansvaret för DAL till Lunds universitet står öppen. På vilken ort och under vems ansvar arkiven hamnar är dock i nuläget oklart:

De nuvarande samlingarna som finns i Umeå och i Lund behöver finna en ny hemvist, men något beslut om hur och var är ännu inte fattat. Frågan ska utredas vidare i dialog mellan myndigheten och lokala och regionala aktörer i södra och norra Sverige, bland annat universiteten samt företrädare för berörda nationella minoriteter. Jag har blivit informerad om att institutet har inlett dialog med Lunds universitet och Umeå universitet om samarbete och samverkan om den fysiska placeringen av samlingarna. Denna dialog kommer att fortsätta.

Här kan du läsa mer om nedskärningarna inom Institutet för språk och folkminnen.

Anders

Foto: Fredrik Sandberg/TT