Pressmeddelande: Engelska lån dominerar bland nyorden

Text:

Över hälften av nyorden har lånats in från engelskan. Två tredjedelar av nykomlingarna är sammansättningar, som substantivet kobingo, verbet hundvissla och adjektivet genmodifierad. Och tre fjärdedelar av nyorden är substantiv.

– Kartläggningen ger en fingervisning om hur svenskans ordförråd utvecklas. Hela 99 procent av nyorden är substantiv, verb eller adjektiv. Nykomlingar i andra ordklasser är väldigt sällsynta, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, som har genomfört kartläggningen.

Engelskans position som den främsta långivaren till svenskan har etablerats sedan andra världskrigets slut. Vissa ord lånas in rakt av, som sharenting och paintball. Andra anpassas till svenska stavningsprinciper, som skajpa och embrejsa. Många är översättningslån som översätts led för led, som vinterkräksjuka (winter vomiting disease) och daghandlare (daytrader).

– Engelska lån strömmar in i alla samhällsområden. Nyordslistorna är fulla av försvenskningar som inte slog igenom, som programglimt i stället för trailer och lindringsklinik i stället för hospice, säger Anders Svensson.

De 34 nyordslistor som har publicerats sedan 1986 innehåller närmare 1 700 ord. Där finns inte ett enda lånord från tyskan. Svenskan har heller inte lånat in några ord från de nordiska grannspråken. Japanskan är den främsta donatorn efter engelskan genom ord som sudoku, kawaii och bokashi.

– Det finns ett växande intresse för japansk kultur, teknik och mat. Men japanska lån anpassas inte till svenskans stavningsprinciper. Det är uppenbart att lånen från japanska inte uppfattas som ett lika stort hot mot svenskan som lånen från engelska, säger Anders Svensson.

Svenska språknämnden sammanställde den första nyordslistan 1986. Sedan 2013 är det Språktidningen och Språkrådet som tar fram den årliga nyordslistan.

Hela kartläggningen publiceras i Språktidningen 4/2020 som utkommer den 29 april. Du kan läsa artikeln här.

Kontaktperson:

Anders Svensson

0768-685824

anders@spraktidningen.se

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.