Modersmålet avgörande vid språkinlärning

Text:

Ditt eget modersmål är helt avgörande om du ska bli riktigt bra på ett främmande språk. Detta är i sig ingen nyhet – men nu har den första studien genomförts som visar exakt hur mycket förstaspråket betyder för inlärningen.

En grupp nederländska forskare har analyserat data från mer än 50 000 vuxna som studerar nederländska, antingen som sitt andra eller tredje språk. Materialet hämtades från ett språktest av immigranter, arrangerat av den nederländska staten. Bland dessa fanns mer än 60 olika modersmål representerade. Testet rankade bland annat deltagarnas uttal.

Det var stor variation i hur bra resultat deltagarna fick på testet – och forskarna kunde ringa in en handfull faktorer som kunde förklara skillnaderna: utbildning, kön (kvinnorna fick bättre resultat), ålder, hur lång tid man tillbringat i Nederländerna – och deltagarnas modersmål. Den sistnämnda faktorn kunde relateras till hela 50 procent av skillnaderna i språkfärdighet.

Forskarna kodade den språkliga likheten mellan nederländska och språken i databasen, bland annat i fråga om ljudstruktur. Därefter jämförde de graden av likhet med deltagarnas testresultat.

Och det var slående hur mycket likhet mellan språken betydde. Av dem som vuxit upp med arabiska som modersmål fick till exempel bara 5 procent bättre resultat på talspråkstestet än de tyskspråkiga med allra sämst resultat.

Tyska delar ju många drag med nederländskan, medan arabiskan skiljer sig väsentligt från den – vilket gör det extremt mycket kämpigare för en vuxen arabisktalande att lära sig nederländska.

”En hel del förutfattade meningar om människor ligger i hur de talar – något som har att göra med språket som de har vuxit upp med. Och detta är ju helt utom vår kontroll”, säger Florian Jæger, hjärnforskare och professor i kognitionsvetenskap vid Rochester universitet.

Maria

Foto: Istockphoto