Vårby udde nytt område i Huddinge

Text:

Vårby udde blir namnet på det område som ska byggas vid Spendrups gamla bryggeri i Huddinge. Namnet är något av en kompromiss. Myndigheter och kommunens tjänstemän ville gå i en riktning – kommunens strateger och fastighetsbolaget i en annan.

I Vårby i nordvästra Huddinge planeras en ny stadsdel. Inom de närmaste åren ska det byggas omkring 2 000 bostäder i området. Dessutom blir det en strandpromenad.

Men att namnge det nya området har inte varit helt enkelt. Under planeringsstadiet talades det internt om Vårby bryggor. Det var också det namn som fastighetsbolaget Magnolia Bostad och kommunens strateger förespråkade. Men bland kommunens tjänstemän var i stället Vårby udde och Vårby källa de namn som ansågs mest lämpliga. I ett remissvar förklarade Magnolia Bostad varför bolaget tyckte bättre om Vårby bryggor:

Vad gäller namnet Vårby källa och Vårby udde så anser vi att namnen ej ger tillräckliga associationer med den marina stadsdel som planeras att uppföras. Namnet Vårby källa är taget från en befintlig plats som ligger c:a 350 meter nordost från den tilltänkta nya angöringsbryggan för den färjeförbindelse som planeras till Stockholm vilket ej skapar en naturlig koppling till det nya området. Namnet källa ger heller inte rättvisa av den storhet som en ny marin stadsdel innebär.

Lantmäteriet föreslog ett namn med förledet Haga eftersom platsen ligger inom området med samma namn. Om det ändå var Vårby som skulle användas ansåg myndigheten att Vårby udde var bäst. Vårby källa är ett namn på en fornlämning i närheten. Och Vårby brygga/bryggor riskerade att ge vilseledande associationer:

Lantmäteriet avråder också från namnet Vårby brygga eftersom ordet brygga indikerar en angörningsanordning i vatten och saknar bebyggelseindikation samt kan förväxlas med den befintliga ångbåtsbryggan Vårby brygga.

Vårby-Fittja hembygdsförening tog dock ställning för namnet Vårby källa.

Men valet föll alltså på Vårby udde. Kommunen och förvaltningen enades om att det namnet var lämpligt. När namnfrågan kom upp i nämnden gjordes samma bedömning. Och Vårby udde har nu klubbats i kommunfullmäktige:

Sammantaget förordar natur- och byggnadsnämnden ortnamnet Vårby udde eftersom det anknyter till områdets geografiska form och är lokaliserande. Ordet udde kan också associeras med såväl namnet Huddinge som de uddungar som ursprungligen bodde i området vilket ger namnet en kulturhistorisk koppling.

Anders

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons