Skolverket: Fler ska läsa moderna språk

Text:

Fler elever bör läsa moderna språk med start redan i sjätte klass. Det föreslår Skolverket i ett förslag som nu lämnas över till regeringen. Enligt förslaget ska möjligheterna att välja bort moderna språk minska.

I en debattartikel i Språktidningen 3/2018 efterlyste Christina Rosén, lektor i tyska vid Linnéuniversitetet, en nationell språkstrategi. Hon argumenterade för att försämrade kunskaper i moderna språk som tyska och franska resulterade i försämrad konkurrenskraft. Hon ville också att minst ett främmande språk utöver engelska skulle bli obligatoriskt.

Nu ser det ut som att Skolverket har liknande tankar. I ett förslag skriver myndigheten att Sverige bör ta fram en nationell språkstrategi. I denna strategi vill Skolverket ”inkludera samtliga språk och fastställa riktlinjer för hur målsättningen om språkkunskaper i två språk förutom modersmålet kan förverkligas”. Syftet är att främja de språk som redan talas i landet, men också att få fler elever att studera andra språk än engelska. Myndigheten anser även att ett nationellt språkcentrum bör inrättas.

Skolverkets ambition är alltså att fler elever ska läsa moderna språk från sjätte klass. Samtidigt vill myndigheten skrota möjligheten – en väg som i dag väljs av var fjärde niondeklassare – att läsa extra svenska och engelska för att inte behöva läsa moderna språk. I stället blir det alltså språk som exempelvis tyska, spanska eller franska på schemat för betydligt fler. Eleverna ska också ha möjlighet att välja ett språk där de har rätt till modersmålsundervisning och teckenspråk för hörande. Dessutom ska nyanlända med begränsade kunskaper i engelska kunna få extra undervisning i språket.

Anders

Foto: Istockphoto