Schimpans och bonobo har samma gester

Text:

Schimpans och bonobo har så många gemensamma gester att de bör kunna förstå varandra. Forskare har nu tagit fram ett gestlexikon med filmklipp som visar hur lika arternas gester är.

Både bonobo och schimpans ingår i gruppen hominider. Det är dessa två arter som genetiskt är människans närmaste släktingar. Bonobo och schimpans gick skilda vägar i utvecklingen för en till två miljoner år sedan.

Fortfarande har arterna mycket gemensamt. Det gäller inte minst gester. Forskare vid universiteten i St Andrews, York och Kyoto har studerat bägge arterna och försökt tolka deras gester. Av de 33 bonobogester som de lyckades identifiera var majoriteten gemensamma med schimpansen.

Att gesterna var så lika var något som överraskade forskarna. Deras teori är att gesterna är biologiskt nedärvda. Ursprunget tros vara arternas gemensamma förfäder. Därför vill forskarna också undersöka om människan har gester som är gemensamma med schimpans och bonobo.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology.

Anders

Foto: University of St Andrews