Utbredd skrivförmåga redan på 600-talet f.Kr.

Text:

När Jerusalem belägrades och Juda rike upphörde 586 f.Kr. fanns det redan gott om personer som kunde läsa och skriva. Dessa kunskaper var avgörande för att några av de första bibliska texterna skulle ta form. Det hävdar israeliska forskare i en studie publicerad i PNAS.

Exakt när de första bibeltexterna nedtecknades är alltjämt en gåta. Många tros dock ha tillkommit under 600-talet f.Kr. Nästa stora våg av texter uppstod först under 200-talet f.Kr.

Länge har föreställningen varit att det i Juda rike under 600-talet f.Kr. var ytterst få som kunde läsa och skriva. Det är ett antagande som ett tvärvetenskapligt forskarlag vid universitetet i Tel Aviv nu ifrågasätter. De anser att det åtminstone måste ha varit några promille av befolkningen som hade lärt sig läsa och skriva.

Forskarna har analyserat sexton inskriptioner funna i Arad, en på den tiden avlägsen fästning belägen söder om Döda havet. De fastslår att minst sex olika personer har bidragit till de olika inskriptionerna. Det var inte bara de högsta officerarna som kunde skriva, utan även personer med lägre grad behärskade konsten. Inskriptionerna består av instruktioner för trupprörelser och noteringar av kostnader för proviant.

Arad var inte någon fästning där det fanns stora mängder soldater. Att så många ändå var läs- och skrivkunniga borgar enligt forskarna för att det var något som en ganska stor andel behärskade. Dessa kunskaper pekar i sin tur på att det redan under 600-talet f.Kr. fanns undervisning som spred dem i vidare kretsar. Därmed skapades också förutsättningarna för att många tidiga bibeltexter skulle kunna nedtecknas.

Lika utbredda tros kunskaperna inte ha blivit på nytt förrän under 200-talet f.Kr. Därför anser forskarna att det är osannolikt att något större antal bibeltexter skapades mellan 586 och 200 f.Kr.

Anders

Foto: Michael Cordonsky