TNC hotas av nedläggning när bidrag chockbantas

Text:

I budgeten för 2015 föreslår regeringen en chockbantning av anslagen till Terminologicentrum, TNC. Kvar blir bara 273 000 kronor om året. Om nedskärningarna blir verklighet är arbetet med svenskt fackspråk hotat.

TNC:s uppdrag är att ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället”. I praktiken innebär det att TNC utvecklar svensk terminologi inom en mängd olika områden. Arbetet sker ofta i samråd med olika expertgrupper. Syftet är att se till så att det finns ett tydligt definierat svenskt fackspråk.

I dag drivs TNC som ett aktiebolag, men verksamheten är beroende av bidrag från näringsdepartementet. Det är dessa pengar som regeringen nu vill dra in ”för att finansiera prioriterade satsningar”. Nästa år får TNC enligt budgetpropositionen drygt 4,2 miljoner. År 2016 bantas bidraget till 273 000 kronor. Bidraget ligger sedan kvar på samma nivå både 2017 och 2018.

Vilka de prioriterade satsningarna är framgår inte av propositionen. Det framgår inte heller varför regeringen väljer att chockbanta bidraget till TNC.

TNC säljer redan i dag olika utbildningar och tjänster. Att den verksamheten inom loppet av ett år skulle kunna öka så mycket att den skulle kompensera för regeringens nedskärningar förefaller osannolikt. I praktiken går det därför närmast att likna regeringens besked med ett nedläggningsbeslut.

Även om TNC blir kvar är det svårt att se hur verksamheten skulle kunna drivas i någon större omfattning. TNC har i dag nio anställda. Det kvarvarande bidraget täcker inte ens en heltidstjänst. Det är naturligtvis inte tillräckligt för att kunna fullfölja det uppdrag som TNC i dag har från näringsdepartementet.

Om nedskärningarna blir verklighet är sannolika konsekvenser att Rikstermbanken läggs ned eller upphör att uppdateras, att databaser och arkiv avvecklas och att andra termgrupper inte längre kan vända sig till TNC för stöd.

Men mest kännbara blir sannolikt de långsiktiga konsekvenserna. Utan TNC finns det en överhängande risk att vården av svenskt fackspråk är hotad. Det innebär i sin tur att det kommer att bli betydligt svårare att efterleva språklagens krav på ”att svensk terminologi inom deras [myndigheternas] olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas”.

Här kan du läsa mer om terminologi och TNC:s arbete.

Anders