Universitet vill ta över hotat arkiv

Text:

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå ska läggas ned och samlingarnas framtid är osäker. Men Umeå universitet vill ta över arkivet och snabbutreder nu hur samlingarna skulle kunna hamna under universitetets vingar. Initiativet kommer från rektor Lena Gustafsson.

När nedläggningsplanerna för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, och Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, presenterades före sommaren var Umeå universitets rektor Lena Gustafsson en av dem som protesterade. Hon hävdade att den föreslagna flytten visade på stora brister i minoritetspolitiken och ansåg att den skulle få negativa konsekvenser för universitetets möjligheter att erbjuda utbildning i samiska och meänkieli.

Nyligen beslutade generaldirektör Ingrid Johansson Lind att Institutet för språk och folkminnens avdelningar i Umeå och Lund ska läggas ned. Vad som händer med samlingarna är oklart. Det kommer dock sannolikt att dröja åtminstone ett år innan arkiven i Umeå och Lund bommas igen för gott. I dagsläget är den troligaste gissningen att materialet från Lund hamnar i Göteborg och materialet från Umeå i Uppsala.

Ett förslag som under processens gång fick bred uppslutning bland den berörda personalen var att ansvaret för arkiven skulle övertas av universiteten i Lund och Umeå. Eftersom bägge arkiven har ett stort utbyte med universiteten i respektive stad såg många det som en naturlig lösning – personalens kunskaper skulle kunna tillvaratas samtidigt som samlingarna inte skulle försvinna från den region där materialet är inhämtat. Ett sådant steg skulle enligt förespråkarna innebära att både kompetens och kontinuitet kunde säkras. Intresse fanns också från bägge lärosätena.

Lena Gustafsson vill inte ge upp hoppet om en framtid för arkivet i Umeå. Hon har gett överbibliotekarie Mikael Sjögren i uppdrag att utreda om universitetet kan ta över ansvaret för samlingarna. Anledningen är att de anses vara nödvändiga för att Umeå universitet ska kunna erbjuda utbildning i samiska och meänkieli. Universitetet har också ett särskilt ansvar för minoritetsspråken.

För Umeå universitet är ett övertagande en ekonomisk fråga. Men ansvaret för arkivet kan inte övergå från Institutet för språk och folkminnen till universitetet utan att regeringen ger sitt godkännande. För arkivverksamheten finns i dag öronmärkta resurser som i så fall måste omfördelas.

Här kan du läsa mer om nedläggningen av DAL och DAUM.

Anders