Hens uppgång har nått hovrätten

Text:

Användningen av hen har i svenska tidningar under året ökat med sisådär 1 266 procent. Men för den kanske mest oväntade användningen av hen svarar Hovrätten för Övre Norrland. I en dom som föll i tisdags förekommer det omdiskuterade pronomenet.

Hen-debatten började med nyheten om att pronomenet skulle användas i en barnbok, eskalerade i samband med en debattartikel i Svenska Dagbladet och har under året fått fortsatt bränsle genom bland annat Dagens Nyheters syn på ordet som ett ”queerpolitiskt ställningstagande” och tidningen Nöjesguidens hen-nummer.

Under 2012 har användningen av hen i svenska tidningar hittills ökat med 1 266 procent jämfört med föregående år. Åtminstone var tionde artikel diskuterar pronomenet. I övriga artiklar används hen som ett ”vanligt” pronomen, där hen exempelvis kan ha gjort sig skyldig till misshandel eller stöld.

(Siffrorna ovan ska tas med en nypa salt. Sökträffarna är inte kontrollerade och bland alla hen återfinns också avstavningar som hen-nes. Om dessa var ungefär lika vanliga under 2012 som under 2011 bör procentsatsen vara hyggligt korrekt. Att det rör sig om en kraftig ökning står i vilket fall som helst utom tvivel. Träffarna är hämtade från ett antal databaser som samlar texter från svenska dagstidningar och tidskrifter.)

I tisdags använde Hovrätten för Övre Norrland i Umeå pronomenet hen i en dom. Målet gäller om en polis gjort sig skyldig till tjänstefel. I domen skriver rätten:

Ansvar för tjänstefel uppstod enligt straffbestämmelsens ursprungliga lydelse endast när en gärningsman hade åsidosatt vad som till följd av lag eller annan författning gällde för myndighetsutövningen. Numera gäller att en gärningsman gör sig skyldig till tjänstefel när hen åsidosätter vad som gäller för uppgiften. En bärande tanke bakom denna reform var insikten om att det är omöjligt – och inte alltid heller önskvärt – att ge föreskrifter för alla tänkbara situationer som kan uppstå i den offentliga verksamheten och att verksamheten därför ofta bedrivs på grundval av allmänna principer.

Det är sannolikt första gången som pronomenet används i en dom. Intressant är också att hen förekommer i samma mening som ordet gärningsman. Förklaringen är möjligen att substantivet gärningsman inom rättsväsendet av tradition kan betyda både man och kvinna och därmed ses som könsneutralt, medan pronomenen han och hon inte ses som könsneutrala.

Anders