Ett ord i hetluften

Jordens lutning gav upphov till ordet klimat.

Text: Bo Bergman

Klimatkompensation, klimatförnekare och klimatsmart är några av de många ord som myntats sedan klimatet och miljön hamnade i hetluften. Grundordet klimat går, via latinska clima, tillbaka på grekiska klíma med betydelser som ’(jordaxelns) lutning; ett områdes atmosfäriska förhållanden’.

Det är med ungefär de betydelserna som ordet lånades in i svenskan på 1600-talet, eller som en sammanfattande benämning på ett områdes genomsnittliga väderleksförhållanden under en längre tid. Den bildliga betydelsen ’stämning’ tillkom senare.

Det grekiska klíma är i sin tur bildat till verbet klínein, ’luta, slutta’. Till samma ordrot hör klímaks, med grundbetydelsen ’trappa, stege; stegring (i uttrycket)’; klimakterium av klimaktér, ’stegpinne, farofylld punkt i människolivet’; klinik, ’sjukhus(avdelning)’, som hör ihop med klíne, ’bädd’. Klitoris anses gå tillbaka på grekiska kleitorís, ’liten upphöjning’, och därmed vara bildat till samma verb, klínein. Men ordet kan också föras till kléiein, ’stänga in, innesluta’. Den synliga delen av klitoris är ju belägen där de inre blygdläpparna möts vid venusberget.

Bo Bergman är medarbetare i Sydsvenskan och författare.