De andra ordens lagstiftare

Text: Anders Bodegård

Jag fick en uppgift: översätt Jean le Rond d’Alemberts Observations sur l’art de traduire … från 1763.

Det hade saknats en bok på svenska för grundläsning om litteraturöversättning. Slavisten och översättaren Lars Kleberg inventerade därför den internationella och svenska litteraturen i ämnet, samlade ihop de viktigaste och mest inspirerande texter han hade letat fram, såg till att de, vid behov, översattes och fick till stånd en utgivning: Med andra ord, texter om litterär översättning, 1998.

I den kan vi läsa bland andra Kellgren, Thorild, Goethe, Schleiermacher, Nietzsche och Benjamin om ”översättningens konst”. Och Erik Mestertons omistliga Om möjligheten och omöjligheten att översätta.

Jean le Rond d’Alembert (1717–83), upplysningsman, filosof och fysiker, ville inte själv ’stifta lagarna’, dicter les Lois, för denna konstart, utan menade att översättarna (författarna som utövar den) ska upphöja sig själva till lagstiftare, ty ”de har givit oss vad bättre är än regler: exempel att följa”.

Vid översättningen av hans text om översättning ville jag undvika de franska lånord som kan dominera dylika teoretiska fält. Jag skrev ’iakttagelser’ för observations; ’medelmåttan’ för la médiocrité; ’snillet’ för le génie; ’beskaffenhet’ för caractère; ’grannlagenhet’ för finesse och så vidare – för att ”försvenska” texten, vilket samtidigt gav den en ålderdomlig touche. Till exempel så här: La principale chose à laquelle je me suis appliqué, a été de conserver la précision, la noblesse & la brièveté de l’original – ’Främst har jag vinnlagt mig om att bevara det klara, ädla och knappa i originalet’.

Lars Kleberg var en drivande kraft i Dialogseminariet, som hystes av Dramaten. Där diskuterades översättning, och i tidskriften Dialoger finns saker att hämta, bland annat följande utsaga av Birgitta Trotzig: ”För ett litet litterärt områdes näringstillförsel är översättningslitteraturen livsviktig […] Översättningarna är helt enkelt – brutalt uttryckt – halva vår nationallitteratur. Vad vore den svenska litteraturens utvecklingshistoria utan Hagbergs Shakespeare, Erland Lagerlöfs Homeros, Ellen Rydelius Dostojevskij, Warburtons Joyce, Irma Nordvangs Musil?”

Lars Kleberg är också en av initiativ­tagarna till de språkverkstäder som sedan 1998 arbetar på Södertörns högskola under namnet Litterärt översättarseminarium. Utvalda gesäller samlas runt en mäster och översätter skönlitteratur. Det senaste tillskottet är en grupp som översätter från arabiska till svenska.

En idé som väcktes hos Lars Kleberg i samband med översättarseminariet var att tillskapa ett Svenskt översättarlexikon, med personliga biografier över alla betydelsefulla svenska och finlandssvenska litterära översättare ”från äldsta tid till i dag”. Det finns nu, och det kan slås upp av var och en, när som helst, kostnadsfritt, på www.oversattarlexikon.se.