Replik: Vi måste spara för att inte riskera obemannade arkiv

Text:

Ekonomiska skäl ligger bakom nedläggningen av Institutet för språk och folkminnens avdelningar i Lund och Umeå. Men myndigheten tänker inte överge södra eller norra Sverige. Digitalisering av material från Lund och Umeå kommer att prioriteras för att göra det tillgängligt oavsett var man i världen befinner sig, skriver generaldirektör Ingrid Johansson Lind i ett svar på Carl-Erik Lundbladhs debattinlägg.

Det är i allra högsta grad ekonomiska skäl som ligger bakom beslutet om en ny organisation och inriktning för institutet. På grund av en obalans i ekonomin där våra fasta kostnader hotar att inom kort överstiga intäkterna genomför institutet förändringar som bland annat innebär att verksamheten koncentreras till tre orter istället för dagens fem. Vi väljer alltså att spara mer på lokaler än på personal för att inte redan om något år riskera i princip obemannade arkiv, utan möjlighet att vare sig dokumentera vår samtid, utveckla samlingarna eller beforska materialet.

Carl-Erik Lundbladh är idag chef för ett av de två arkiv som kommer att läggas ned när verksamheten omlokaliseras. Det må vara honom förlåtet att han inte gillar det förändringsbeslut jag med stöd av ledningsgruppen fattat. Det är dock mitt ansvar som myndighetschef att ta beslut, även de mindre bekväma, och jag måste se till hela verksamhetens bästa. Vi har ett uppdrag och en omvärld att förhålla oss till och vår verksamhet måste utvecklas i takt med de förändringar som sker. Och om pengarna inte räcker till måste vi bedriva verksamheten mera kostnadseffektivt.

På sikt är den geografiska placeringen av våra samlingar, oavsett var de idag finns, inte heller avgörande för tillgången till materialet. Sedan ett antal år tillbaka arbetar vi med att digitalisera samlingarna. Under de närmaste åren kommer vi att prioritera digitaliseringen av materialet i de två arkiv som omlokaliseras. Inte heller forskningskompetensen blir därmed bunden till geografisk ort, utan materialet är tillgängligt oavsett var i världen man befinner sig.

Institutet tänker inte överge vare sig norra eller södra Sverige och vi kommer att utveckla arbetet med att samla in, dokumentera, bevara och forska om namn, dialekter och folkminnen i hela landet. Det är ingen skönmålning utan ett faktum.

Ingrid Johansson Lind

Generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen