Könsneutrala förnamn kan gynna männen

Text: Eva Brylla

En kvinna ska få heta Lars och en man Linda. Det är ett radikalt språkligt ingrepp. Det vanliga mönstret för förnamn i den germanska världen är en markerad skillnad mellan mans- och kvinnonamn.

Oavsett ingreppet kan man ifrågasätta om könsneutrala namn verkligen skulle gynna jämställdheten. Erfarenheter från andra länder visar att så inte är fallet, eftersom könsneutrala namn ofta går tillbaka på ett manligt ursprungsnamn.

Man kan dra en parallell till yrkesbeteckningar, där författare och lärare numera ska användas könsneutralt. Men innebär inte dessa beteckningar i själva verket att kvinnor osynliggörs? På samma sätt skulle det kunna gå om man försökte könsneutralisera förnamnen. Namn som Lars eller Algot kommer även fortsättningsvis att föra tanken till en man. Vi skulle kunna få ett mönster där kvinnor får mansnamn, medan män i ringa utsträckning får kvinnonamn.