Skrift för jämtskans överlevnad

Text:

Bild: Wikipedia

LÄSVÄRT: Skriva jämtska av Håkan Roos (Jengel)

”Horre skke man skri`iv jamtska?” frågar sig Håkan Roos i inledningen till Skriva jämtska. I boken presenterar han ett förslag till normerad stavning av den jämtländska dialekten. Syftet är att höja jämtskans status – vilket han anser är nödvändigt för att den ska överleva. I dag hörs dialekten i hemmet och i några få kulturella sammanhang. Håkan Roos hävdar att den har tryckts tillbaka av en statlig strävan efter en enhetlig standardsvenska.

Receptet för att motverka utvecklingen är alltså införandet av en skriftspråksnorm för jämtska. Håkan Roos lutar sig gärna mot de västnordiska språken norska, färöiska och isländska. Jämtskans talspråkliga diftonger kan stavas med grannspråken som förebild, där standardsvenskans sten blir stein, dröm blir draum och rök blir røyk.

Håkan Roos skissar också mönster för hur andra dialekter kan införa en stavning som ligger närmare talet. Utgångspunkten är densamma: att normen inte återspeglar dialekternas variation – och därmed hotar ett kulturarv.