Ordbok speglar forna tiders Sverige

Dictionarium Sueco-Germanicum, Hiob Ludolf (Kungl. Gustav Adolfs Akademien)

Text: Bo Bergman

En levande bild av språket och vardagslivet i drottning Kristinas Sverige får man genom en nyutkommen utgåva av Dictionarium Sueco-Germanicum. Det är en svensk-tysk ordbok som ställdes samman omkring år 1650 av Hiob Ludolf, en sedermera vittberömd tysk språkforskare och diplomat. Som student och informator till två av friherre Schering Rosenhanes söner, vistades han ett och ett halvt år i Sverige, och samlade då material till sin ordbok. Han var en sann och varm vän inte bara av Sverige utan också av svenska språket, som han kände mycket väl och uppehöll kontakten med livet ut.

Manuskriptet har först nu undersökts och kommenterats, av Gunnar Graumann och Lars Holm. Ordboken innehåller drygt 2 100 svenska uppslagsord, som den mångspråkkunnige Ludolf översatte till tyska och ofta även till latin, nederländska och franska, och ibland till något av ytterligare ett dussin språk.

Ordboken är av stort språkligt och historiskt värde, och hans unika ordsamling erbjuder på många sätt en bild av livet i drottning Kristinas Sverige. Uppslagsorden används också av utgivarna i tematiska kommentarer – eller närmast miniessäer om bland annat tidens vidskepelser, ståndssamhälle, präster och nöjen – för att skapa kulturhistoriska bilder av materiellt och andligt liv i Sverige vid mitten av 1600-talet. Deras ambition har varit att låta den tidens Sverige framträda inför läsaren ”i all sin glans och hela sitt elände”. I motsats till andra känsligare ordboksförfattare tvekade Ludolf inte att ta med så kallade lågspråkliga eller vulgära ord. Han gjorde också några intressanta stilistiska iakttagelser och etymologiska utredningar. För flera svenska ord finns dessutom första belägg i hans ordbok.

Utgivarna antyder att det har uppstått problem under redigeringens gång med felkällor som Ludolfs ibland svårtydda handstil, oklara formuleringar och några rena missförstånd av ords betydelser. Men den färdiga utgåvan och dess initierade bakgrundsartiklar och grundliga språkanalyser erbjuder fängslande läsning, tack vare Graumanns och Holms skrupulösa och skarpsinniga redigeringsarbete.