Snabbsnackaren får inte mera sagt

Text:

Den som talar snabbt får inte mer sagt än den som talar långsamt. Snabbsnackare använder visserligen betydligt fler ord än långsampratare, men många av orden fungerar närmast som utfyllnad – de förmedlar ingen eller lite information. Den som pratar snabbt använder också fler vanliga ord och en enkel meningsbyggnad.

Långsamprataren, å sin sida, är mer informationstät. Hen använder fler passivkonstruktioner samt ovanliga och långa ord. Bakom studien, som publicerats i tidskriften Cognition, står den amerikanska kognitionsforskaren Uriel Cohen Priva.