Språkrådet försvinner inte på vår nya webbplats

Text: Ingrid Johansson Lind

I Språktidningen 4/12 använder Bengt Göransson institutets beslut om att utveckla en gemensam webbplats som ett avskräckande exempel på ledningskontroll och ökad byråkratisering. Tvärt­emot vad Bengt Göransson antyder strävar vi efter att förenkla och förbättra, både för besökare på webben och för arbetet inom myndigheten.

En helt ny myndighetsgemensam webb­­plats är ett led i att åstadkomma lättillgänglig­ information på ett inter­aktivt sätt. Besökare ska snabbt och enkelt kunna få råd och hjälp i olika språkfrågor, men också ges möjlighet att söka kunskap om hur de språkpolitiska frågorna hänger ihop eller få samlad information om dialekter och minoritetsspråk.

Institutet har regeringens uppdrag att ansvara för en samlad svensk språkpolitik. Kopplingen mellan språk, kultur och iden­titet är stark, och verksamheterna går i varandra. Institutets avdelning Språkrådet ansvarar för de delar av vårt språkpolitiska uppdrag som handlar om språklagsuppföljning, språkvård, klarspråksarbete och språkteknologi.

Till de språkpolitiska frågorna hör den övergripande frågan om vad som egentligen är skillnaden mellan språk och dialekt. Det är en fråga som ofta förs fram och som har hög grad av politisk relevans. Dialektverksamheten inom institutet ägnar även stor uppmärksamhet åt frågor som utbredning, utveckling och utjämning av dagens dialekter och hur de inter­agerar med omgivande språk­miljöer.

Språk och språkpolitik handlar också om namn och namnskick. Institutet har till exempel en expert med i Namnlagskommittén som har regeringens uppdrag att utreda om man faktiskt ska få heta vad som helst. Ortnamnsforskningen är ytter­ligare en aspekt av vårt språk­poli­tiska uppdrag. Inte minst har frågan om mino­ritetsspråkiga ortnamn i de så kallade förvaltningsområdena politisk tyngd.

Institutet skapar en ny webbplats för att förbättra tillgänglighet och funktionalitet, öka möjligheterna till interaktivitet och samordna relevant information, men också för att minska administratio­nen och därmed ge oss bättre förutsättningar för att sköta vårt uppdrag. Bengt Görans­son må vara skeptisk till samordning som grundidé, men vår uppdragsgivare delar inte denna skepsis. Tvärtom ingår det i vårt uppdrag att samordna verk­samheten och använda de skatte­medel vi förvaltar så effektivt som möjligt.

Vår nya webbplats kommer att få en helt ny adress och några tankar på att blockera våra i dag väl fungerande webb­adresser finns inte. Vi ser inte heller någon anledning att ställa olika ämnesområden inom myndigheten mot varandra. Bengt Göransson kommer även i framtiden att kunna hitta till Språkrådet och få den språkhjälp han söker på vår nya webbplats. Förhoppningsvis åter­vänder han många gånger.