Rösten kan avslöja intresse för sex

Text:

Bild: Pexels

En lågfrekvent, mörk, röst förknippas gärna med dominanta och extroverta personer – med ett intresse för tillfälliga sexuella förbindelser.

Detta har en grupp tyska forskare i psykologi uppmärksammat. Och när de testade relationen mellan röst och personlighet, så visade det sig att denna föreställning faktiskt låg nära sanningen. Och det spelade ingen roll om den lågfrekventa stämman tillhörde en man eller en kvinna.

Forskarna analyserade material från över 2 000 personer från fyra länder. Deltagarna fick lämna röstprov, så att deras tonhöjd kunde mätas på ett objektivt sätt med hjälp av ett datorprogram. De fick också fylla i tester om sin personlighet.

Det personlighetstest som forskarna utgick ifrån var den så kallade femfaktormodellen, som mäter öppenhet (villighet att prova nya saker, fantasi, nyfikenhet), samvetsgrannhet (förmåga att visa självdisciplin, pliktkänsla, målmedvetenhet), extraversion (utåtriktning, självhävdelse, sökande efter sällskap), tillmötesgående (medkännande, samarbetsvillighet, vänlighet) och neuroticism (tendens att uppleva obehagliga känslor). Dessutom fick deltagarna svara på frågor om dominans och om sin sociosexualitet, det vill säga sexualvanor och attityd till sex.

Forskarna fastställde ett klart samband mellan mörka röster och extraversion, dominans och intresse för sex utan fast relation.

Julia Stern vid Göttingens universitet är en av forskarna bakom studien. Hon vill att resultatet trots allt ska tolkas med försiktighet. En röst medför ju så mycket information, menar hon. Även om vi bara hör rösten på telefon kan vi ofta avgöra om vi talar med en man, en kvinna, ett barn eller en äldre person. Vi kan också höra om personen är ledsen, nervös, arg eller glad, till exempel. Så detta är bara ett första steg mot att se hur och om rösten speglar vår personlighet, betonar Julia Stern.

Maria