Pressmeddelande: Så ser svenskarna på hotet från engelskan

33 procent tycker att engelskan hotar svenskans ställning. Men en klar majoritet – 63 procent – anser inte att engelskan är ett hot.

Text:

Bild: Jens Magnusson

En av tre anser att engelskans utbredning hotar svenska språkets ställning i Sverige. Men sex av tio är inte oroliga för att engelskan ska tränga undan svenskan. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen.

Det är 33 procent som anser att engelskan utgör ett visst eller ett stort hot mot svenskan. Nästan dubbelt så många – 63 procent – svarar att engelskan inte är något betydande hot eller inte alls hotar svenskan.

– Engelska influenser utmålas ofta som en fara för svenskans fortlevnad. Men synen på engelskan delar generationerna. Bland svenskar som har fyllt 65 år är det hela 51 procent som betraktar engelskan som ett hot. I åldern 30 till 49 år är det bara 23 procent som ser engelskan som ett hot, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen.

Engelskan har varit den dominerande långivaren till svenskan sedan andra världskrigets slut. Då blev också engelska första främmande språk i skolan. När Sverige 2009 fick en språklag som fastslog svenskans ställning som huvudspråk var engelskans frammarsch ett viktigt skäl till initiativet.

– Engelska lån som uppfattas som onödiga är en av dom vanligaste källorna till språklig irritation i dag. För vissa är sådana lånord också en symbol för en negativ samhällsutveckling och en tilltagande amerikanisering. Engelska lån används ofta som slagträ när vi diskuterar svenska språkets framtid, säger Anders Svensson.

Det finns stora skillnader mellan olika väljargrupper. Bland Sverigedemokraternas sympatisörer upplever 41 procent att engelskan utgör ett hot mot svenskan. Minst oroliga är Moderaternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets sympatisörer. Där uppger bara 25 procent att svenskan hotas av engelskan.

– Sverigedemokraterna har drivit på för att göra svenska språket till en symbolfråga. I den politiska debatten förknippas kunskaper i svenska språket i allt större utsträckning med svenskhet genom att bland annat kopplas till medborgarskap. Därför ligger det kanske nära till hands att partiets sympatisörer också är mer oroliga för svenskan, säger Anders Svensson.

Utgör engelskans utbredning ett hot mot svenskans ställning i Sverige?
Ja, ett stort hot: 6 procent
Ja, ett visst hot: 27 procent
Nej, inget betydande hot: 46 procent
Nej, inget hot alls: 17 procent
Vet ej: 4 procent

Undersökningen har utförts av Novus genom intervjuer med ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 18 till 79 år.

Kontaktperson:
Anders Svensson
Språktidningens chefredaktör
anders@spraktidningen.se
076-868 58 24