Engelskan stör inte elevernas svenska

Text:

Bild: Pixabay

Ämnesundervisning på engelska försämrar inte elevernas svenska. Det visar en ny studie av Elisabeth Ohlsson, universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning på svenska.

Hela 27 procent av Sveriges gymnasieskolor erbjuder i dag ämnesundervisning helt eller delvis på ett annat språk än svenska – i de flesta fall engelska. Detta har väckt diskussioner om svenska språkets ställning, och farhågor om att elevers svenska inte ska utvecklas.

Men detta motbevisas av en rad forskare, nu senast alltså av Elisabeth Ohlsson.

Hon har analyserat totalt 692 texter av elever på tre kommunala gymnasiesko­lor. Eleverna gick i olika typer av klasser, antingen med svenska som huvudsak­ligt undervis­nings­språk eller med varierande grad av eng­elska som undervisnings­språk.

”Re­sultaten visar att undervisning på eng­elska inte sker på bekostnad av ele­vernas produktiva svenska i de texter som jag har undersökt”, säger Elisabeth Ohlsson.

Samtliga elever gick hög­skoleför­bered­ande program. I svensk grundskola är det reglerat i vilken omfattning ett annat undervis­ningsspråk får användas. Men på gymnasiet finns det ingen re­glering alls.

År 2019 kom en studie som leddes av Liss Kerstin Sylvén, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Där undersöktes undervisningsspråkets roll för utvecklingen av elevernas skriftliga och akademiska förmåga i både engelska och svenska. Mats Almegård redogjorde för denna studie i en artikel i Språktidningen. Som man kanske väntar sig så stiger engelskkunskaperna hos elever i alla skolor där engelska används som undervisningsspråk. Men, kanske mer oväntat, utvecklas även elevernas nivå i svenska på de tvåspråkiga skolorna, där svenska och engelska används i ungefär samma utsträckning. Och de ligger ofta högre än i parallella klasser där enbart svenska används i undervisningen.