Spädbarn som föds i tvåspråkiga hem skiftar fokus både snabbare och oftare än barn i enspråkiga hem. Det tros vara den flerspråkiga miljön som gynnar barnens utveckling. Det skriver brittiska forskare i tidskriften Royal society open science.

Forskare vid Anglia Ruskin university, Storbritannien, har studerat hur snabbt barn i åldern sju till nio månader byter fokus. Det var 102 barn som testades – varav den ena halvan föddes i enspråkiga hem och den andra halvan i tvåspråkiga hem.

Med hjälp av ögonrörelsemätning undersökte de hur barnen reagerade på olika bilder. Barn från tvåspråkiga hem var 33 procent snabbare att reagera när en ny bild dök upp på skärmen. När två bilder visades samtidigt flyttade barnen från tvåspråkiga hem i större utsträckning blicken mellan bilderna.

Forskarna tror att skälet är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande. Därför ställer de andra krav på barnen. En konsekvens tros alltså vara att de utforskar en större del av omgivningen och att de oftare och snabbare samlar information från olika källor.

I en kommande studie undersöker samma forskare om uppväxten i tvåspråkiga hem gynnar barn längre fram i utvecklingen – till exempel när de lär sig att läsa.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Bara 3,4 procent av svenskarna talar inget annat språk än modersmålet. Inte i något annat EU-land är andelen flerspråkiga så hög. Det visar statistik från Eurostat.

Eurostat, som är EU:s statistikorgan, låter regelbundet invånare i medlemsländerna samt ytterligare några länder svara på frågor om hur många språk de talar. Den senaste undersökningen visar att hela 96,6 procent av svenskarna i åldern 25 till 64 år talar minst två språk. Bara 3,4 procent behärskar bara ett språk.

I Sverige är det 45,9 procent som talar ett främmande språk, 31,7 procent som talar två främmande språk och 19 procent som talar minst tre främmande språk.

Övriga länder där över 90 procent av befolkningen kan minst ett främmande språk är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge och Schweiz. Mångspråkigast är Luxemburg. Där uppger 51,2 procent att de talar minst tre främmande språk.

Storbritannien är det EU-land som har den högsta andelen enspråkiga. Hela 65,4 procent svarar att de inte talar något främmande språk. I Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Rumänien och Ungern är det också en majoritet av befolkningen som bara talar ett språk.

Anders

Illustration: Istockphoto

1 kommentarer

Redan före tvåårsdagen skiljer tvåspråkiga barn omedvetet på de olika språken. De förstår att vissa ord tillhör ett språk och att andra ord tillhör ett annat språk. Det visar en studie publicerad i tidskriften PNAS.

Det är forskare i psykologi vid Princeton university, USA, och Concordia university, Kanada, som står bakom studien. I undersökningen deltog tvåspråkiga barn som växte upp i miljöer i Kanada där det talades både engelska och franska. Barnen mötte dagligen bägge språken i hemmet.

Samtidigt som barnen fick titta på bilder fick de också lyssna på korta meningar. Vissa meningar var enspråkiga – som Look! Find the dog! – medan engelskan och franskan blandades i andra meningar – som Look! Find the chien! Att på detta sätt byta språk mitt i ett samtal kallas kodväxling.

De tvåspråkiga barnen förstår att dog och chien inte är riktigt samma sak. Bägge orden betyder visserligen ’hund’, men innan barnen medvetet gör skillnad på engelska och franska har de snappat upp att vissa ord används i ett sammanhang och att andra ord används i ett annat sammanhang.

I studien undersöktes barnens ögonrörelser och pupillens storlek. I det ögonblick som talaren bytte språk utvidgades pupillen något. Det är ett tecken på ökad aktivitet i hjärnan. Barnen reagerar alltså på kodväxlingen på ett sätt som visar att de skiljer mellan de olika språken.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Barn som talar två språk kan snabbare än enspråkiga skilja en röst från en annan. Det fastslår språkforskare vid NYU Steinhardt i USA.

I en studie fick 41 barn visa upp sin förmåga att särskilja och identifiera röster. Drygt hälften av barnen talade bara engelska, resten talade både engelska och något annat språk. Detta andra språk var dock inte tyska.

Alla ungar fick lyssna på engelska ord, uttalade med tysk brytning. Sedan fick de höra motsvarande ord på tyska. Forskarna frågade därefter om det engelska och det tyska ordet yttrades av samma person eller av olika personer.

I ett annat test fick barnen se tre tecknade figurer som pratade med varandra. När barnen sedan fick höra ett enskilt ord skulle de pricka in vilken av figurerna som rösten tillhörde.

Det blev tydligt att de tvåspråkiga barnen snabbare kunde både särskilja och identifiera rösterna. Förklaringen kan vara att de tvåspråkiga har större vana vid att höra både bruten engelska och främmande språk.

Studien är publicerad i Bilingualism: language and cognition.

Maria

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Det finns bara fördelar med att tala flera språk. Men det finns också många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan flerspråkiga och enspråkiga. På webbplatsen forskning.se avlivar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk, några spridda myter om flerspråkighet.

1. Det finns stora kognitiva fördelar med att kunna flera språk.

Visst finns det studier som visar att tvåspråkiga barn är lite mer flexibla i sitt tänkande och lite bättre på problemlösning. ”Men det är ofta väldigt små skillnader som bara förekommer hos vissa av barnen”, säger Niclas Abrahamsson.

2. Flerspråkiga slipper demens.

Detta är också en sanning med modifikation: det går inte att bevisa att det är just flerspråkigheten som har skonat personerna från sjukdomen – det kan lika gärna ha att göra med deras kost- och motionsvanor, eller något helt annat.

3. Det är alltid lättare för flerspråkiga att lära sig nya språk.

Niclas Abrahamsson framhåller att det är så mycket annat som spelar in för att man ska ta till sig ett språk, som i vilken ålder man lär sig språket och i vilken miljö man befinner sig.

Maria

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

I tvåspråkiga miljöer har barnets hjärna börjat trimmas för att hantera flera språk redan innan det säger sina första ord. Redan vid elva månader finns ökad aktivitet i områden av hjärnan som hanterar beslutsfattande och uppmärksamhetsförmåga.

Det är forskare vid University of Washington, USA, som har studerat sexton barn upp till elva månaders ålder. Ena hälften växte upp i enspråkigt engelska hushåll och andra hälften i tvåspråkiga hushåll där det talades engelska och spanska. Barnen fick lyssna till inspelningar innehållande språkljud på både engelska och spanska.

När barnen i bägge grupperna var sex månader var de lika mottagliga för bägge språken. Fem månader senare hade barnen från enspråkiga familjer börjat rikta in sig på engelska. För spanska var de inte längre lika mottagliga. Barnen från tvåspråkiga familjer reagerade däremot lika starkt på bägge språken.

Analyser av aktiviteten i hjärnan visar enligt forskarna att barnen från tvåspråkiga familjer lika snabbt lärde sig både spanska och engelska. Forskarna tror att flerspråkigheten skapar anpassningsbarhet som barn från enspråkiga familjer saknar.

Denna utveckling äger rum innan barnen själva börjar prata. Samtidigt finns det hos tvåspråkiga barn ökad aktivitet i delar av hjärnan som hanterar bland annat förmågorna att fatta beslut och att flytta uppmärksamhet. Forskarna tror att det är samma förmågor som aktiveras när de tvåspråkiga barnen byter mellan de olika språken.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Developmental Science.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

I nitton amerikanska delstater finns redan regler för hur flerspråkighet ska belönas. I ytterligare fjorton delstater har arbetet påbörjas. I Alaska blir Anchorage först ut med att ge flerspråkiga elever ett särskilt erkännande.

Sommaren 2011 anslöt sig en rad skolor i Kalifornien, USA, till Seal of biliteracy, ett projekt som går ut på att uppmärksamma och belöna kunskaper i främmande språk. Sedan dess har en lång rad skolor över stora delar av landet gått med i projektet. Regelverk för utdelningen finns eller diskuteras i två tredjedelar av landets delstater.

Seal of biliteracy har formen av ett sigill som följer med elevernas avgångsbetyg från high school. Sigillet ska fungera som något av en kvalitetsstämpel – eleven ska dels ha goda kunskaper i engelska, dels ha goda kunskaper i ett världsspråk som arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, spanska eller tyska. Fler främmande språk kommer att läggas till undan för undan. Den som har ett annat modersmål än engelska behöver gå ut high school med höga betyg i engelska. Tanken är att potentiella arbetsgivare ska fästa särskild uppmärksamhet på sigillet och att betrakta språkkunskaperna som en konkurrensfördel.

I Alaska har arbetet börjat på delstatlig nivå med att ta fram ett regelverk för sigillet. Skolorna i Anchorage väntar inte utan inför sigillet redan i år. I ett pressmeddelande skriver den lokala myndigheten att flerspråkighet är en nödvändig kompetens i dagens samhälle. Därför vill skolorna att elever ska få sina kunskaper dokumenterade på ett sätt som blir synligt när de ger sig ut i arbetslivet.

Anders

0 kommentarer

Talare av flera dialekter kan ha samma kognitiva fördelar som talare av flera språk. Det är ett argument för att barn inte ska uppmanas att sluta tala dialekt. Det visar en studie utförd av brittiska och cypriotiska forskare publicerad i tidskriften Cognition.

Skillnaderna mellan fastlandsgrekiska och den grekiska som talas på Cypern är inte större än att talarna utan större svårigheter kan förstå varandra. Cypriotiskan innehåller fler lånord från arabiska och turkiska. Den innehåller också fler klassiska grekiska ord än den moderna fastlandsgrekiskan. Skillnaderna går tillbaka åtminstone till 1200-talet då Cypern, Kreta och Pontus vid Svarta havet isolerades från Grekland.

När forskare tidigare har studerat fördelar med flerspråkighet har de främst ägnat sig åt språk som har betydligt mindre gemensamt med varandra än fastlandsgrekiska och cypriotiska. Nu har alltså ett forskarlag hittat samma kognitiva fördelar hos personer som behärskar två olika dialekter.

I studien deltog 136 personer. Vissa var flerspråkiga, en annan grupp var enspråkig och en tredje grupp talade både fastlandsgrekiska och cypriotiska.

Forskarnas slutsats är att hoppen mellan olika dialekter stimulerar hjärnan på samma sätt som hoppen mellan olika språk. Bägge grupperna hade till exempel vassare minnesförmåga än enspråkiga barn. Därför bör omvärlden enligt forskarna även se positivt på personer som talar flera dialekter.

Anders

Foto: Istockphoto

3 kommentarer

När tvååringar ställs inför uppgifter som de ska lösa lyckas de tvåspråkiga barnen bättre. Dessutom går stort ordförråd och vass problemlösningsförmåga hand i hand. Det skriver forskare i psykologi i en artikel i Journal of Experimental Child Psychology.

Det är forskare vid Concordia-universitetet i Québec, Kanada, som har undersökt hur totalt 92 barn klarar att lösa problem. De tvåspråkiga barnen var exponerade för både franska och engelska och hämtades från regionen. De enspråkiga barnen kom från enspråkiga familjer i San Diego, USA. Barnen testades vid två tillfällen – vid 24 och 31 månaders ålder.

I undersökningen ställdes barnen inför två uppgifter. Den första gick ut på att först lägga stora klossar i en stor hink och små klossar i en liten hink. Därefter fick de lägga de stora klossarna i den lilla hinken och de små klossarna i den stora hinken. Den andra uppgiften gick ut på att känna till namnet på frukter som de fick se på bild. I den andra delen visades en bild på en stor frukt med en liten frukt inuti. Uppdraget var i detta steg att peka på den mindre frukten.

De tvåspråkiga barnen klarade dessa uppgifter med större hastighet och träffsäkerhet än de enspråkiga barnen. De barn som enligt forskarnas uppskattningar hade de största ordförråden i bägge språken klarade problemlösningen allra bäst.

Förklaringen till skillnaderna är enligt forskarna att tvåspråkiga barn har större vana att snabbt växla mellan olika uppgifter. Flerspråkigheten skapar alltså en kognitiv flexibilitet som ger avtryck på många andra områden.

Anders

Foto: Istockphoto

2 kommentarer

Kan tvåspråkighet vara förklaringen? Det är en fråga som norska forskare nu ställer sig. Nynorskelever är nämligen betydligt vassare på nationella prov än bokmålselever.

Mindre risk för demenssjukdomar, bättre arbetsminne och skarpare hjärna. Listan över studier som har identifierat fördelar med flerspråkighet kan göras lång. Nu funderar norska forskare om den som behärskar både bokmål och nynorsk också klarar sig bättre i skolan i matematik, läsning och engelska.

Forskarna har studerat elever som gick i åttonde klass mellan 2009 och 2012. De har också tagit hänsyn till faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, familjens socioekonomiska status och skilsmässotal. Trots att förutsättningarna nollställts har elever från fylket Sogn og Fjordane – där nynorsk dominerar – fortfarande ett övertag mot bokmålselever. Samma övertag finns i alla kommuner där nynorskeleverna är i majoritet.

Därför ser det alltså ut som att tvåspråkigheten skulle ge nynorskeleverna kognitiva fördelar. Forskarna spekulerar i att fördelar uppkommer även när det gäller två så närstående varieteter som nynorsk och bokmål.

Elever som i första hand använder ”minoritetsspråket” nynorsk behärskar bokmål, medan det är mer sällsynt med bokmålselever som behärskar nynorsk. Men forskarna kan inte med säkerhet konstatera att det är flerspråkigheten som är förklaringen till nynorskelevernas goda resultat. I stället söker de också alternativa förklaringar till fenomenet.

Ett skäl kan vara starkare språklig stimulans, ett annat att skolan i nynorsktalande delar tillmäts större betydelse. Studien är publicerad i International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Här kan du läsa mer om bokmål och nynorsk.

Anders

Foto: Istockphoto

3 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - flerspråkighet