Gåtfull Fader reste monument

Text: Marit Åhlén

Åker du från Eslöv åt nordväst mot Västra Strö kyrka ser du, efter att ha passerat Trollenäs slott, ett märkligt och mäktigt monument ute i åkermarken. Det består av sju stora stenar. Sex höga stenblock är placerade i en oval. I ovalens mitt står en mindre sten. Är det gravar? Vid en utgrävning i början av 1900-talet påträffades inga spår av ben.
Som tur är har den som lät resa stenarna lämnat några ledtrådar. Det gåtfulla monumentets mening avslöjas genom att två av de höga stenarna har försetts med runinskrifter. Texterna berättar att två män dog på främmande ort. Den ena av dem i viking norrut. På den mindre stenen, den i mitten, finns figurristningar bestående av en skrämmande ansiktsmask och två människoliknande figurer. Runinskrifterna är utförda på uppdrag av samma man.
Monumentet är troligen en så kallad kenotaf, en skengrav, ett monument över någon vars kvarlevor gått förlorade eller som begravts på annan plats. Det finns gott om sådana. Bland mer sentida exempel kan nämnas Birger Jarls kenotaf vid Stockholms stadshus och, inte minst, alla ”okända soldaters” gravar.

När den första gåtan om monumentet nu är löst ska vi titta på en annan märklighet i själva texten. På den ena av de runristade stenarna står:
Fader lät hugga dessa runor efter Assur, sin bror. Han dog norrut i viking.

Hur är det med släktskapet egentligen? Är det fadern eller brodern som låtit hugga runorna? Svaret är att det är brodern, och han hade namnet Fader. Namnet förekommer på tre runstenar, två av dem finns i Västra Strö. Den tredje stenen med Fader finns i Småland.
Släktskapsord som personnamn förekom under vikingatiden precis som de gör i dag. Men Fader var ovanligt då, och namnet i dagens språkform, Far, är lika ovanligt i dag. Statistiska centralbyråns namnstatistik har bara registrerat en person med namnet Far, och han har det inte som tilltalsnamn. Nio män med namnet Broder omnämns i runinskrifter. I dag finns det fyra män som heter Broder, men mer än 20 000 har givits den kortare formen Bror som namn. Av dem använder drygt 9 000 det som tilltalsnamn.

Man kan ju undra vem som ger ett litet nyfött gossebarn namnet Fader eller Far. Uppenbarligen är det i alla fall ännu märkigare än att kalla en liten flicka för Mor. I dag finns 49 bärare av det namnet. Av dessa har 19 kvinnor Mor som tilltalsnamn. Mor eller Moder finns inte omnämnt i någon runinskrift, däremot finns det tre Dotter som varit med och låtit resa runstenar.