Engelskan hindrar spanskan att nå fram

Text: Fredrik Pettersson

Engelskans dominans försvårar möjligheten att lära sig ett tredje språk. Det menar  Alistair Henry,  forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpeda­gogik, Göteborgs universitet.

– Engelska används som  en resurs i undervisningen  i franska, spanska och tyska. Lärarna jämför dessa språk med engelskan, vilket innebär att elevens engelskspråkiga självbild blir aktiv under lektionen, säger Alistair Henry,  som har ställt frågor om språk­undervisningen till drygt hundra elever i årskurs 6–9.

När den engelska självbilden får genomslag, blir elevens bild av sig själv som någon som talar ett tredje språk lidande, vilket i sin tur minskar moti­vationen att lära sig detta  tredje språk.

– Om bilden är att man  befinner sig i Spanien och pratar engelska, så minskar motivationen och intresset  för att lära sig spanska.

Det är viktigt att lärare arbetar aktivt med att förstärka elevens språkliga självbild.

– De som är framgångsrika  i studiet av moderna språk motarbetar engelskans påverkan, säger Alistair Henry.