Brus extra störande för dyslektiker

Text:

Dyslektiker störs mer av bakgrundsbrus än andra när  de läser. Ett forsknings­projekt vid University of southern California visar att dyslektiker inte har samma förmåga som andra att filtrera information, och det gör att läsningen påverkas. En ganska ny teori om orsaken till dyslexi är att  dyslektiker har svårare att skilja relevant information från ovidkommande, vilket stör läsningen.

I forskargruppens test ingick 37 personer. Utan bakgrundsbrus presterade de som hade lässvårigheter i nivå med personer utan lässvårigheter. Med mycket bakgrundsbrus påverkades inte de senares resultat nämnvärt, medan resultaten för gruppen med lässvårigheter försämrades avsevärt.