Biologi med egna ord bra för lärandet

Text:

Elever utvecklar ett eget språk för att förstå naturvetenskapen. De väver samman facktermer och vardagsspråk till ett mellanspråk, som gör att de kan matcha biologin med egna erfarenheter.

Clas Olander vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, har studerat grundskoleelever och gymnasister när de diskuterar i grupp. Inför en diskussion om biologisk utveckling presenterade lärarna tre  naturvetenskapliga termer: variation, ärftlighet och urval. I ett första steg använde eleverna inte alls dessa termer. I stället för variation talade de om synonymer som skillnad och olikhet. I stället för ärftlighet användes överförda fraser som något lever vidare. Termen urval ersattes med frasen en del överlever, med en något mer avgränsad betydelse.

Clas Olander menar att detta språkbruk gynnar lärandet:

– Kanske minskar precisionen något, alla nyanser kommer inte med, men sammantaget ökar relevansen. Dessutom kan diskussionen lättare fortsätta utanför klassrummet.

Eleverna i studien visade sig också ha tillägnat sig en högre grad av förståelse av den biologiska evolutionen jämfört med kontrollgrupperna.