Årets namnstrid

Text: Per Vikstrand

Några ortsbor i uppländska Fjuckby väckte stor uppmärksamhet när de ansökte hos Lantmäteri­verket om att få byta namn på sin ort. Motiveringen till bytet var bland annat att namnet ledde till tvetydiga associationer ”gällande vissa könsrelaterade aktiviteter såväl människor som djur emellan”. Ansökan avslogs dock av Lantmäteri­verket efter att de tillfrågade remissinstanserna enhälligt avstyrkt en ändring. Fjuckby karakteriseras i remissvaren som ett gammalt och hävdvunnet ortnamn med egenart och särprägel. Det visade sig också att en övervägande majoritet av de tillfrågade fastighetsägarna på orten motsatte sig en stavningsändring av namnet.