”Tyskan är tacksam att studera”

Christine Becker är lektor i tyska på Stockholms universitet och forskar om kulturella aspekter av språkinlärning.

Text:

Bild: Staffan Eng

Den som pluggar tyska får ofta kämpa hårt med grammatiken i början. Men Christine Becker, universitetslektor i tyska, menar att det snart blir lättare. När man väl har lärt sig reglerna finns det nämligen få undantag.

– Det är raka motsatsen till spanska och engelska, som verkar enkla i början och sedan blir mer komplexa ju mer man lär sig. På så sätt är tyskan ett tacksamt språk att studera, säger hon.

Tack vare likheterna i ordförrådet – uppemot var tredje högfrekvent svenskt ord uppskattas vara ett lån från tyskan – går det också snabbt för svensktalande att lära sig att läsa även mer avancerade texter.

”I Sverige formulerar sig myndigheterna enkelt och begripligt. Så är det inte i Tyskland.”

Samtidigt framhåller Christine Becker att skriven tyska ofta har fler ovanliga ord och en mer komplicerad meningsbyggnad än svenskan – något som märks både i medier och myndighetsspråk.

– I Sverige formulerar sig myndigheterna enkelt och begripligt. Så är det inte i Tyskland. Där är det också vanligare att människor uttrycker sig svårt för att visa att de kan och att de är bildade.

Själv tror hon att skillnaderna har att göra med att svenskan är präglad av folkhemmet och det socialdemokratiska arvet.

– Många säger att svenskan är ett fattigare språk, men jag tror inte att det stämmer. Det är inte så att orden saknas – språkanvändningen i Sverige är bara mer demokratisk så att alla människor ska kunna förstå.

6 fakta om tyska

Europas näst största modersmål talas i flera länder. Men de dialektala  skillnaderna är stora. 

Antal talare: Tyskan har 95 miljoner modersmålstalare i framför allt Tyskland, Österrike och Schweiz, vilket gör språket till Europas näst största modersmål efter ryska. Tyska är även officiellt språk i Belgien, Liechtenstein, Luxemburg och italienska Sydtyrolen. I Sverige finns omkring 72 000 modersmålstalare.

Historia: Under folkvandringstiden separerades tyskan från andra germanska språk genom den så kallade högtyska ljudskridningen, där flera konsonantljud förändrades på ett regelbundet sätt. Så blev till exempel p till f, som i Schiff, ’skepp’, och t till ts, som i zwei, ’två’. Boktryckarkonsten och Luthers bibelöversättning från 1534 bidrog till en standardisering av skriftspråket, som dock fullbordades först i början av 1900-talet.

Dialekter: I dag är tyskan ett pluricentriskt språk, vilket betyder att det finns flera olika skriftspråksstandarder: standardtyska, österrikisk tyska och schweizisk standardtyska. Varianterna skiljer sig något åt i ordförråd och stavning. Skillnaderna är dock betydligt större mellan talade dialekter – i vissa fall så stora att dialekterna knappt är inbördes begripliga.

Grammatik: Substantiv har tre genus och fyra kasus. Verb böjs efter person och används i skrift ofta i konjunktiv, som sei i er sagt, er sei bereit, ’han säger att han är (vore) beredd’. I bisatser och efter hjälpverb placeras verben sist – ibland staplas flera infinitiv på rad som i er hat es machen lassen können, ’han har kunnat låta göra det’.

Rättstavning: Tyskan är det enda större språk som bevarar bruket att skriva substantiv med stor begynnelsebokstav. Konsonanter får upprepas mer än två gånger, som i Brennnessel, ’brännässla’, och Schifffahrt, ’sjöfart’. Den tyska bokstaven ß, dubbel-s, har fram till nyligen använts nästan enbart gement och ersätts i regel med två s: Fußball-Bundesliga, den högsta divisionen i den tyska fotbollen, blir versalt FUSSBALL-BUNDESLIGA.

Liten ordlista:

  • Hallo!/Tschüss! = ’Hej!’/’Hej då!’
  • Halstuch = ’sjal’, i motsats till Schal som betyder ’halsduk’ – ”falska vänner” är vanliga mellan svenska och tyska
  • Paradeiser = österrikiskt ord för ’tomat’, som i Tyskland heter Tomate – matvaror har ofta andra namn på österrikisk tyska 
  • Streichholzschachtel = ’tändsticksask’ – rika möjligheter till sammansättningar ger upphov till tungvrickare
  • nur Bahnhof verstehen = ’inte förstå någonting’, bokstavligen ’bara förstå järnvägsstation’