Förstaspråket av stor vikt när vi lär oss nytt

Text:

Skillnaden mellan förstaspråket och det språk vi vill lära oss är avgörande för hur lätt det går. Nu har den första studien genomförts som visar precis hur mycket förstaspråket inverkar på språkinlärningen.

Forskare har analyserat data från mer än 50 000 vuxna som studerar nederländska. Man kunde ringa in en handfull faktorer som förklarar varför vissa har lättare att lära sig än andra: utbildning, kön, ålder, hur lång tid man tillbringat i landet och deltagarnas förstaspråk. Den sistnämnda faktorn kunde relateras till hela 50 procent av skillnaderna i språkfärdighet.

Av dem med arabiska som förstaspråk fick till exempel bara 5 procent bättre resultat på talspråkstestet än den del av de tyskspråkiga som fått sämst resultat. Tyska delar ju många drag med nederländskan, medan arabiskan skiljer sig väsentligt från den.