Annan ordning på orden i fornsvenskan

Ordföljden var betydligt friare i fornsvenskan än i dagens svenska. Ny information kommer numera ofta tidigare i texten.

Text:

Ordföljden i svenskan var friare förr än den är i dag. Det konstaterar Minna Sandelin, nybliven doktor i nordiska språk vid Åbo universitet. I sin avhandling undersöker hon språket i fornsvenska texter. En delstudie handlar om Upplandslagen som instiftades 1296. Minna Sandelin noterar en rad avvikelser från modern informationsstruktur, samspelet mellan kontextuella, kognitiva och språkliga faktorer i en text.
Ett exempel är ”þa skuþi þæt twe præstir ok twe böndær aff andrum soknum. hwat husin æru aff wanroct fordærvæf ellær æi, ’Då skola två präster och två bönder från andra socknar pröva, huruvida husen äro fördärvade av vanvård eller ej’. Här dyker ett nytt subjekt (twe præstir ok twe böndær) upp på fjärde plats i meningen. Eftersom detta är ny infor­mation hade den i regel kommit tidigare i dagens svenska. Tidsadverbialet þa hade däremot i allmänhet kommit senare.