Questions & answers

I Språktidningen svarar forskare i engelska vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Malmö universitet på frågor om engelskt språkbruk. Här har vi samlat alla frågor som besvarats i Språktidningen.

 • Geografiskt täckande råd

  Fråga: 
  Jag läser i Språktidningen 3/09 att ni svarat på en efterlysning av amerikanska skrivregler. Jag vill nämna att det finns en sammanställning av engelska skrivregler för svenskar som skriver engelska.
  Anna-Lena
  Svar: 
  Den sammanställning som brevskrivaren syftar på heter Skrivregler för svenska och engelska från TNC, och finns att beställa från Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk (tnc.se). I förordet till skriften sägs bland annat att man har "försökt att sammanfatta informationen från källor som vi uppfattar som relevanta och vederhäftiga och som täcker både geografiska varianter (brittisk engelska och amerikansk engelska) och stilar i olika typer av texter". En annan läsare har tipsat om en webbplats som han finner användbar, nämligen wsu.edu:8001/~brians/errors/. Länken till denna och andra webbplatser med språkliga referensverktyg, som ordböcker, finns på Språklänkportalen (spraklankportalen.se), som främst riktar sig till engelsklärare.
  Maria Estling Vannestål
 • Golfbollar får vänta i rännan

  Fråga: 
  I Sverige förekommer på golfbanan termen bollränna (kösystem när tidsbokningen inte är öppen). Vad skulle den adekvata engelska termen vara för detta?
  Kennet Jonsson
  Svar: 
  En sådan köanordning kallas på engelska ball chute, men eftersom det verkar vara mindre förekommande utomlands kanske det är säkrast att vara extra tydlig och skriva ball chute queue system.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Är du bättre än jag även på engelska?

  Fråga: 
  Som svensk får man ofta lära sig att det heter du är bättre än jag, i stället för du är bättre än mig. Detta eftersom uttrycket egentligen är en satsförkortning för 'du är bättre än jag är'. Min fråga är om samma sak brukar hävdas på engelska. Säger man att det heter you're better than me eller you're better than I?
  Siri
  Svar: 
  Här har vi ett fall som diskuterats av språkintresserade under många år, inom såväl svenska som engelska. För engelskans del är better than me det klart vanligaste uttrycket i talspråk och ledigt skriftspråk. Ett något mer formellt alternativ är better than I am, medan better than I brukar betraktas som en så kallad hyperkorrektion, alltså en konstruktion som egentligen är ett missförstånd av en grammatisk regel. Observera också att formuleringar som You and me were meant to be, till skillnad från better than me (där than kan analyseras som preposition och me som objekt eller komplement till prepositionen), är betydligt mindre accepterade.
  Maria Estling Vannestål
 • Engelska ord byter lätt klass

  Fråga: 
  Johnny Cash sjunger i en låt att han sköt en man: "I orphaned his children, I widowed his wife." Är det poetisk engelska, eller är det helt korrekt att säga så: 'Jag föräldralösade hans barn och änkade hans fru'?
  Linda
  Svar: 
  Det engelska språket är väldigt flexibelt när det gäller att byta ordklass på ord, som här när substantiven orphan, 'föräldralös', och widow, 'änka', förvandlas till verb med betydelsen 'göra föräldralös' respektive 'göra till änka'. Detta är effektivt och känns helt naturligt. Widow har använts som verb sedan 1600-talet (och kan också betyda 'göra till änkeman') och orphan sedan 1800-talet. Så Sting - som ursprungligen skrev den här låten - var inte först!
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Lagervila i båda språken

  Fråga: 
  Jag visste inte (förrän nyligen) att det svenska uttrycket vila på lagrarna hade en engelsk motsvarighet: resting on your laurels. Vilket uttryck är höna och vilket är ägg här?
  Undrande
  Svar: 
  Det här uttrycket, som betyder något i stil med 'avstå från att försöka vinna ytterligare ära', har ett dunkelt ursprung. Betydelsen går tillbaka på det antika bruket att ge lagerkransar till segrare, och laurel(s) har använts på engelska som en symbol för seger åtminstone sedan 1300-talet. Fraserna vila på lagrarna/resting on your laurels är däremot belagda först långt senare i historiska ordböcker (på svenska från 1700-talet och på engelska från 1800-talet). Det ska dock påpekas att det ofta är svårt att exakt åldersbestämma lågfrekventa idiom - och därför också att reda ut frågan. Notera att en klar majoritet av de engelska förekomsterna innehåller negationer (som i she can't rest on her laurels). Att vila på lagrarna är alltså något som många vill undvika.
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Reducerad tvärtomfråga

  Fråga: 
  Jag har observerat att ordet innit verkar användas lite hur som helst som en påhängsfråga. Hur fungerar det egentligen?
  Karin S
  Svar: 
  Den typiska formen för en engelsk så kallad tag question är att den upprepar strukturen i det föregående påståendet, men att ett jakande påstående får en nekande fråga och ett nekande påstående får en jakande fråga. Till exempel kan det låta så här: He's married, isn't he? eller You don't live here any more, do you? Ibland är dock både påstående och fråga jakande, stundtals för att uttrycka sarkasm: So this is your new boyfriend, is it? Innit är egentligen en reducerad variant av isn't it, men främst i Storbritannien har det kommit att användas som en neutral påhängsfråga i informellt talspråk oavsett hur strukturen i det föregående påståendet ser ut: You're going home tomorrow, innit? Alltså fungerar innit precis som vårt svenska eller hur?, som ju också kan läggas till vilken typ av påstående som helst.
  Maria Estling Vannestål
 • Bara att gå och fiska igen!

  Fråga: 
  Hur kan man översätta Mister du en står dig tusen åter till engelska?
  Annelie Ryman
  Svar: 
  Det finns ett par fraser med olika varianter som kan fungera som motsvarigheter: there are plenty of (other) fish in the sea (som verkar vara vanligast), s/he's not the only fish in the sea, there are plenty of other pebbles on the beach och s/he's not the only pebble on the beach. Alla uttrycken används för det mesta för att trösta den som haft otur i kärlek, men de kan undantagsvis också ha vidare syftning: the school of your dreams is not the only fish in the sea. I samband med sådana översättningar av idiom bör man dock ha i åtanke att den närmast motsvarande frasen i det främmande språket ofta inte har exakt samma betydelsenyans, frekvens och användningsområde som ursprungsfrasen har i källspråket.
  Magnus Levin, Linnéuniversitetet
 • Google i cricket och på internet

  Fråga: 
  Vad betyder egentligen Google? I Alan Bennets The uncommon reader (svensk titel: Drottningen vänder blad) förekommer följande: "feeling, too, that the mo­narch had somehow bowled them a googly." Varken googly eller google återfinns i mitt tjocka gamla skollexikon, ej heller i the Advanced learner's dictionary of current English. Och inte hjälper det att googla!
  Mats Leander
  Svar: 
  Googly är en cricketterm för en boll som är kastad så att den beter sig på ett oförutsägbart och besvärligt sätt. Det finns också ett verb google som innebär att man kastar en sådan boll. Fast numera syftar verbet google förstås oftast på att googla, det vill säga söka på nätet med hjälp av sökmotorn Google. Denna påstås för övrigt ha fått sitt namn av den matematiska termen googol som står för en etta följd av hundra nollor (10100).
  Hans Lindquist, Malmö högskola
 • Lätt att säga oavsett stil

  Fråga: 
  Har singularformen there's blivit accepterad när det egentliga subjektet står i plural, till exempel there's many people here?
  Ulla Svensson
  Svar: 
  Här finns en klar skillnad mellan talat och skrivet språk som faktiskt inte verkar ha något med stilnivå att göra. Den singulara sammandragna formen har blivit mycket vanlig i talspråk, oavsett om det rör sig om vardagskonversation eller en akademisk föreläsning. Det handlar om språklig rationalisering - det går helt enkelt fortare att säga there's än there are.
  Maria Estling Vannestål
 • Nästan accepterat

  Fråga: 
  Jag har hört ordet most användas i stället för almost före ord som every och all. Är det korrekt språkbruk?
  E.S.
  Svar: 
  Det stämmer att most ibland används som ett alternativ till almost, till exempel i uttryck som most every evening och most all the time. Formen förekommer framför allt i informellt talspråk, och är betydligt vanligare i amerikansk än i brittisk engelska, men man hittar också exempel i mer formella sammanhang, så kanske är denna konstruktion på väg att bli allmänt accepterad.
  Maria Estling Vannestål

Sidor