Skilj på rasism och diskriminering

Fråga:

Kan man använda ordet rasism för att beskriva diskriminering på grund av kön?

Luca

Svar:

Ordet rasism relaterar i grunden till andra ytliga egenskaper, framför allt hudfärg och andra egenskaper kopplade till etniskt ursprung. ’Åskådning som är baserad på föreställningar om att personer med viss hudfärg är överlägsna, särskilt om föreställningen att svarta eller mörka personer är underlägsna i något avseende’ som det står i Svensk ordbok. Definitionen i Svenska Akademiens ordlista, ’åskådning som hävdar att människor med olika yttre egenskaper har olika värde’, öppnar möjligen för en vidare tolkning.

Ordböcker och uppslagsverk brukar hålla sig till den traditionella betydelsen om hudfärg och liknande, men vad ordet betyder beror ju även på hur det faktiskt används av oss språkbrukare. Och då förekommer förstås även andra tolkningar (ibland nästan synonymt med diskriminering) eller missriktad generalisering. Särskilt vanligt är det att man talar om rasism riktad mot personer på grund av deras religionstillhörighet, men där finns ofta en koppling mellan religion och etnicitet i botten. Men ibland ser man också exempel på överförd användning där det handlar om till exempel ålder (så kallad åldersrasism) eller kön: ”Feminism är inget annat än rasism mot män.”

Vad ord ska betyda är en förhandlingsfråga mellan oss språkbrukare. Men många tycker att ett ord som rasism, som också används i lagstiftning och i grunden har en tydlig koppling till det förlegade rasbegreppet, inte ska urvattnas och få en alltför vid innebörd. Handlar något om diskriminering är det bättre att använda det ordet.

Ola Karlsson, Språkrådet