Ombudsman kan ibland vara ombud

Fråga:

Finns det någon annan, mer könsneutral benämning än ombudsman?

Lena

Svar:

Ombudsperson används som könsneutral benämning i vissa sammanhang, men ganska sällan. Så ombudsman har fortfarande ett starkt fäste i språkbruket. Om ordvalet inte handlar om själva yrkesbeteckningen ombudsman, utan om någon som har till uppgift att bevaka en annan persons eller grupps intressen, finns det könsneutrala ombud.

Generellt rekommenderar vi att man använder könsneutrala yrkesbeteckningar, men i några fall har inget könsneutralt alternativ fått fäste i språkbruket, som i fallen sjuksköterska och barnmorska och i ett fåtal yrkesbeteckningar på -man, som brandman. Och till dem sällar sig fortfarande ombudsman.

Att formen ombudsperson förekommer ganska sällan som alternativ till ombudsman kan det finnas flera skäl till. Ombudsman har ju lånats in till andra språk, vilket gör att formen har fått mer fäste. Å andra sidan finns den här diskussionen i flera språk, bland annat för engelskans del, där också alternativet ombudsperson föreslås, och i tyskan finns den kvinnliga motsvarigheten Ombudsfrau. Ett annat skäl, som kanske väger tyngre, är att ombudsman är befäst i ett antal myndighetsnamn som Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsumentombudsmannen.

Åsa Holmér, Språkrådet