Engelska föredrar oftare komparativ

Fråga:

När man jämför två saker på engelska, bör man då använda komparativ (the larger of the two) eller superlativ form på adjektivet (the largest of the two)?

Tage

Svar:

På svenska verkar det finnas en svag tendens att föredra superlativ (den äldsta av de två varianterna) före komparativ (den äldre av de två föreskrifterna). På engelska är det tvärtom. Där finns en mycket stark preferens för komparativ – i storleksordningen femton gånger större än för superlativ. Det är alltså betydligt mer sannolikt att man stöter på fraser som the larger of the two rooms än the largest of the two rooms. Det kan därför vara säkrast att använda komparativen.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet