Ändelse ger signal om efternamn

Fråga:

Vad betyder den svenska efternamnsändelsen -in, som i Brolin, Melin och Dahlin? Och varför är så många svenska efternamn uppbyggda så?

Eva

Svar:

Ändelser av det här slaget betyder ingenting, utom att de signalerar efternamnsstatus. I vid mening kan början av namnet i många fall sägas bära på en betydelse, som ofta hänger ihop med den första namnbärarens ursprung. En person från Örebro kunde ta namn som Broström eller Brolin. Melin hänger i ett fall ihop med ett Meltorp i Småland.

Ändelsen har uppstått genom latiniserade namn på -us med mellanstavelsen -in-. Ett Dalinus kortades och blev Dalin – och fick därigenom ett lätt franskt intryck, som nog var eftersträvansvärt. Namn på -in, -ell och så vidare kunde snart bildas direkt, utan att passera ett stadium med -us. Det blev ett populärt mönster långt fram i tiden.

Lennart Ryman, Institutet för språk och folkminnen