Svårt hitta rätta tyska stilen

Text:

Det är kanske föga förvånande att svenskar som bott länge i Tyskland talar bra tyska, att de ofta har stort ordförråd och bra uttal.

De talar visserligen något långsammare än de som har tyska som modersmål, men ordföljden blir rätt. Svenskarna lägger sig däremot inte alltid på rätt stilnivå. Det som också tycks svårt, även efter uppåt trettio år i tyskspråkig miljö, är att hitta rätt objektsform.

Inger Trollstad, doktor i tyska vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling undersökt vuxna svenskars förmåga att tillägna sig tyska i en tysktalande omgivning. Det som förvånade henne mest var att så många av de testade svenskarna har svårt med kasus och genus.