Gamla former visar vem du är

Text:

Gamla språkdrag lever kvar för att uttrycka språklig identitet. I de östnyländska dialekterna dominerar pronomenen den och de(t), men ibland används också formen he(t). I dag fungerar den äldre formen främst som dialektmarkör. Det skriver Caroline Sandström i en avhandling vid Helsingfors universitet.

Hon har studerat svenska dialekter i östra Nyland, öster om Helsingfors i Finland. Under de senaste femtio åren har språket där förenklats och övergått från tre genus, - hon, han och he(t) - till två - den och de(t).

I vissa sammanhang är det dock viktigt att visa lokal förankring, och då kan språket skapa samhörighet genom dialektmarkörer. Personer som har en stark identitet som östnylänningar och bott länge på orten använder he(t) i stället för det, särskilt om de talar om traditionella näringar som jord- och skogsbruk. Med he(t) följer ofta också andra dialektala varianter, som den diftongerade varianten ein av räkneordet en.