Feminister tar avstånd i maskulin form

Text:

När båda könen ska inkluderas används i tyskan både maskulina och feminina former av substantiv, der Lehrer, 'läraren', och die Lehrerin, 'lärarinnan'. Men det går också att använda genusformerna som en markering. Magnus Pettersson, som nyligen disputerade i tyska vid Göteborgs universitet, har undersökt manligt och kvinnligt i tysk press. Hans slutsats är att den maskulina formen ibland används för att markera distans och ogillande. De feminina formerna används däremot för att uttrycka närhet.

I Sverige uppmanar Språkrådet till ett könsneutralt språkbruk - vi ska hellre tala om städare och lärare än städerskor och lärarinnor.

I Tyskland har språkvården valt en annan väg. För att inbegripa bägge könen förespråkar bland annat feministiska tidskrifter att maskulina och feminina former används parallellt. Men den hållningen är enligt Magnus Pettersson inte konsekvent. När enbart den maskulina formen används är det ofta som en representant för något stereotypiskt manligt och negativt. Det kan röra sig om Polizisten, 'poliser', och Politiker, som anses motarbeta jämställdhet, och därför även grammatiskt betraktas som grupper av enbart män.