”Vägen till framtiden går via kunskap”

Rabia Aqtash är utbildad lärare i pashto och modersmålslärare i pashto och dari i Stockholm.

Text:

Bild: Staffan Eng

Pashto talas av pashtunerna – den största folkgruppen i Afghanistan, som ofta har varit politiskt styrande – och är ett av landets två officiella språk.
Ändå var modersmålstalaren Rabia Aqtash under sin uppväxt i huvudstaden Kabul på 1980- och 90-talen tvungen att nästan alltid tala det andra officiella språket dari med personer utanför hemmet.
– De flesta pashtotalande kan tala dari, medan daritalare ofta inte kan tala pashto. Därför är dari allmänt kommunikationsspråk, säger hon.
Hon betonar att Afghanistan är ett mångkulturellt land där alla folkgrupper bör ha samma rättigheter. Men om hennes modersmål – som har djupa historiska rötter och en rik litteratur – trängs tillbaka för mycket är hon rädd att det så småningom kan försvinna.
– Jag skulle vilja att både pashto- och dari­talare lärde sig varandras språk, även om många daritalare tycker att pashto har en svår grammatik. Båda är faktiskt officiella språk i Afghanistan.
För att stärka pashto skulle hon även vilja se fler utbildningsvägar och ett större utbud av böcker, översättningar och filmer på språket.
Dessutom menar hon att pashtunerna ­själva, som traditionellt är ett krigarfolk, måste börja prioritera studier – särskilt för kvinnor. Ju fler som utbildar sig, desto bättre tror hon att språket skulle hävda sig.
– Den tiden är över när man kunde erövra världen med häst och svärd. I dag går vägen till framtiden genom utbildning och kunskap, säger hon.

Staffan Eng är frilansjournalist.

Fakta om pashto

Antal talare:

Pashto har uppskattningsvis 40–60 miljoner talare, främst etniska pashtuner i Afghanistan och Pakistan. I Afghanistan är pashto officiellt språk tillsammans med dari, som är nära besläktat med persiska. Språket delas ofta in en sydlig, en central och en nordlig variant, som framför allt skiljer sig i uttalet. I Sverige finns omkring 4 300 talare.

Historia:

Pashto är ett indoiranskt språk som har utvecklats under inflytande av bland annat grekiska, sakiska, parthiska, persiska och flera indoariska språk. I Afghanistan föredrog eliten länge att tala högstatusspråket dari, men i början av 1900-talet blev pashto en symbol för den afghanska identiteten. Det ledde till att pashto blev officiellt språk 1936.

Skrift:

Skriften, som skrivs från höger till vänster, bygger på den arabiska med tillägg för tre persiska och åtta egna bokstäver: څ  ”ts”, ځ  ”dz” samt ږ ,ښ ,ڼ ,ړ ,ډ  och ټ, som betecknar ”t”, ”d”, ”l”, ”n”, ”sj” respektive tonande ”sj” vilka alla uttalas med tungan böjd bakåt mot gommen. Vokaler betecknas ibland med så kallade diakritiska tecken ovanför eller under bokstäverna.

Grammatik:

Verben placeras sist i meningen och böjs i vissa fall efter objektet i stället för subjektet – så kallad kluven ergativitet. I ما دا کتابونه ولوستل  ’jag läste de här böckerna’ böjs alltså ولوستل  ’läste’ efter کتابونه ’böckerna’ – inte efter ما ’jag’. Vid sidan av prepositioner förekommer även cirkum- och postpositioner, som placeras i mitten av respektive efter sitt huvudord.

Poesi

De första dikterna på pashto sägs vara skrivna redan på 700-talet. På 1600-talet uppstod en rik poesi som ett led i en strävan att ena den pashtunska makten. Språket har också en livaktig muntlig dikttradition – bland annat لنډۍ ”landay”, ett slags korta verser komponerade av kvinnor som ofta sjungs till ackompanjemang av trummor.

Liten ordlista:

السلام علیکم ”salaam alaikum” = ’hej’, bokstavligen ’fred åt dig’

خوله ”khwala” = ’munnen; svett; hatt; hemlighet’ – ett ord kan ha många helt olika betydelser

عالم ”alem” = ’forskare; skriftlärd’ – arabiska lånord är vanliga och anpassas till pashtos böjningssystem

کمپیوټر ”kamputtar” = dator, av engelskans computer – i dag finns många engelska lånord, särskilt när det gäller teknik

په یو ګل نه پسرلی کیږي = bokstavligen ’en svala gör ingen sommar’, vilket på pashto betyder att alla måste hjälpas åt för att uppnå rättvisa