Jag är bättre än vad du är!

Text:

Vi är alla egoister – åtminstone i fråga om personliga pronomen. Orden jag och vi förekommer konsekvent med trevligare ord än han, hon och de. Jag framstår i regel också som bättre än vi. Detta gäller både i vardagsspråk och i dagstidningar. Till råga på allt speglar han och hon könsstereotyper. I dagstidningar omnämns han nio gånger så ofta som hon. Han uppträder dessutom i sällskap med positiva ord, som kvick och klar. Hon, å sin sida, är tätt förbundet med familjerelationer och kön. Ord som mor och make syns nära detta pronomen. Marie Gustafsson Sendén, forskare i psykologi vid Stockholms universitet, har bland annat analyserat 400 000 engelskspråkiga nyhetstexter från Reuters.