Snixås öppnar för x i ortnamn

Text: Staffan Nyström

Snixås är det nya namnet på Snigsås i Vänersborgs kommun. Initiativet till den förändrade stavningen kom från boende på orten, som hävdade att Snixås länge varit den stavning som dominerat lokalt.

Ortnamn kan skrivas med x om de är bildade till ord som också annars stavas med x, som oxe i Oxbacken och tax i Taxinge. I övrigt bör namn med uttalet /ks/ bara skrivas med x om detta är en allmänt utbredd och hävdvunnen stavning.

Varifrån förleden snix härstammar är oklart. Men det är rimligt att det rör sig om ett dialektord, snik, som på östnorska betyder ’trångt pass, smyg’ eller ett till detta bildat mansnamn, Sniker, vilket motsvarar ’gnidare; en som smyger’.

Kammarrätten gav efter många juridiska turer de boende rätt med hänvisning till att stavningen Snixås inte strider mot kulturminneslagens krav på ”god ortnamnssed”. Därmed ligger vägen öppen för hugade invånare i Blacksta, Fryksdalen, Krigslida med flera att om så önskas börja kampen för Blaxta, Fryxdalen och Krixlida.