Genom åren har det gjorts många försök att lansera ett skiljetecken som markerar ironi. Men nu är det många som i stället använder smilisar eller emojier för att signalera ironi. De brukar dock inte förekomma i mer formella texter.

I en krönika i Expressen skriver Cecilia Hagen att hon ibland har svårt att uppfatta när en skribent är ironisk. Hon konstaterar att det är många som har efterlyst ett sätt att uttrycka ironi:

Redan Stig Ahlgren, en sylvass skribent som fanns i min ungdom, hävdade att det borde finnas särskilda tecken att markera ironi i en text med. Det kan han ha haft rätt i. Fast har man markerat något som ironi så är det ju inte möjligt att sedan hävda att man inte alls var ironisk utan menade ordagrant det man skrev.

Försöken har varit många. Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har intresserat sig just för skiljetecken. Hon skriver i Nyfiken grå att de första ironitecknen lanserades för flera hundra år sedan:

Ett tidigt förslag på ironimarkör finns i en essä från 1668 skriven av engelsmannen John Wilkins. Han tyckte att ett uppochnedvänt utropstecken skulle ge de rätta signalerna. Och 1841 introducerade den belgiske mångsysslaren Marcellin Jobard, i en spalt i en av sina tidningar, en ironimarkör som mest ser ut som en liten stiliserad julgran. Ingetdera tecknet fick något större genomslag.

Siv Strömquist berättar att smilisar och emojier i dag används i den här funktionen. Men Språkrådet skriver att de sällan förekommer i mer formella texter:

Känslor passar inte i alla texter. Man får som alltid utgå från vem som ska läsa och i vilket sammanhang. I privata meddelanden är figurerna mycket vanliga, men i externa mejl är det inte lika självklart att de platsar. I mer formella sammanhang, till exempel i myndighetstext, är emojier och smilisar mycket sällsynta.

Behövs det ett skiljetecken som markerar ironi? Eller går det lika bra med smilisar och emojier? Rösta här intill!

Anders

Foto: Pixabay

14 kommentarer

Semikolon är det skiljetecken som svenska gymnasister använder minst. Och det är betydligt fler elever som säger sig veta hur semikolon ska användas än som faktiskt kan använda semikolon korrekt.

Bakom undersökningen står Sara Jensholm. I en uppsats vid ämneslärarprogrammet på Göteborgs universitet har hon genom enkäter till 63 gymnasieelever studerat hur de brukar skiljetecken. Hon har också ställt frågor om elevernas attityder till olika skiljetecken.

Citattecken och bindestreck är de skiljetecken som de brukar mest. Det är dessutom dessa skiljeteckens användning som eleverna har bäst koll på. Apostrof, tankstreck, kolon och semikolon är de inte lika säkra på. Dessa skiljetecken är även mer sällsynta när eleverna skriver.

Enligt Sara Jensholm är det många elever som saknar nödvändiga kunskaper om skiljetecken. Det visar sig genom att de ofta använder skiljetecken på ett sätt som står i strid med det bruk som de betraktar korrekt.

Sex av tio elever anger rätt namn på semikolon. Ungefär hälften av eleverna använder aldrig semikolon. Vanligast är skiljetecknet när eleverna skriver texter i skolan eller när de skriver smilisar.

Många elever känner inte till skillnaden mellan kolon och semikolon. Den vanligaste missuppfattningen är att semikolon kan användas vid uppräkningar som denna:

Den lilla rullväskan innehöll allt det hon behövde; gosedjur, tandborste och pyjamas.

Hela 39 elever uppger att detta bruk är korrekt. Sara Jensholm skriver att en av eleverna sökte upp henne just för att diskutera semikolon. Hon förklarade att semikolon inte var rätt val vid uppräkningen. Eleven svarade att det inte spelade någon roll om användningen var korrekt eller inte. Semikolon var snyggare än kolon i det aktuella fallet. Därför ansåg eleven att semikolon av estetiska skäl var det enda tänkbara valet.

Här kan du ladda ned Sara Jensholms uppsats.

Anders

Illustration: Istockphoto

0 kommentarer

Semikolon är svenskans mest omfamnade skiljetecken. Men bara vart tredje semikolon är korrekt använt i svenska texter på nätet. Det visar en kandidatuppsats i svenska skriven av Alexander Katourgi vid Högskolan i Gävle.

Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om man ska använda semikolon i stället för punkt eller komma. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.

Så beskrivs användningen av semikolon i Svenska skrivregler. Läsaren får också veta att semikolon kan användas vid uppräkningar för att avskilja grupper från varandra och i ordböcker. Skiljetecknet ska däremot inte användas i stället för kolon före uppräkningar, exemplifieringar och förklaringar.

Ändå går det ofta snett när skribenter använder semikolon. Alexander Katourgis undersökning visar att träffsäkerheten för texter publicerade på nätet i genomsnitt är 35 procent. Hela 65 procent av de semikolon som han undersökt är felanvända.

I sin kandidatuppsats har Alexander Katourgi analyserat förekomsten av 2 000 semikolon. Hälften av materialet är hämtat från bloggar och hälften från nyhetsmedier. Semikolon är något vanligare i bloggtexter.

I bloggtexter används semikolon korrekt i 19,8 procent av fallen. I nyhetstexter är den korrekta användningen 51,3 procent. Skillnaden är alltså stor mellan texter skrivna av bloggare och av journalister, krönikörer med mera. Det vanligaste misstaget är att använda semikolon som kolon.

Anders

11 kommentarer

Den 6 februari för 499 år sedan tog den italienske formgivaren och typografen Aldo Manuzio sitt sista andetag. Men redan år 1494 introducerade han semikolon, skiljetecknet som givit åtskilliga språkvårdare och korrekturläsare gråa hår. Och i dag firas semikolonets dag!

Semikolon är ett skiljetecken som med åren har fått något av snobbstämpel. Många tidningar väljer att inte alls använda semikolon – dels för att det ofta blir fel, dels för att det anses kunna störa läsningen ett ögonblick.

Egentligen är det inte så knepigt att använda semikolon på rätt sätt. Den vanligaste användningen är för att understryka sambandet mellan satser som hade kunnat avskiljas med punkt: De köpte mjukglass i kiosken; alla utom Karl och Karin tyckte att den var god.

Semikolon passar alltså när punkt känns för starkt och komma för svagt. Det gör semikolon till ett praktiskt verktyg för att undvika så kallad satsradning, där två eller flera huvudsatser staplas på varandra. I det här exemplet hade semikolon varit ett bättre val än komma: Karl tyckte bättre om isglass, Karin var mer förtjust i kulglass.

Semikolon kan också användas för att avskilja grupper från varandra i uppräkningar: I glasskiosken fanns en mängd olika varor: dagstidningar och tidskrifter; tobak, frimärken och lotter; glass, godis och läsk.

Trots att semikolon 520 år efter introduktionen är ett av de mer sällsynta skiljetecknen har det också många vänner. Hela 23 procent av Språktidningens läsare har semikolon som sitt favoritskiljetecken.

Anders

8 kommentarer

Säg semikolon och hela 23 procent av Språktidningens läsare får något vått i ögonen; så många tycker att semikolon är det bästa skiljetecknet. Nummer två i omröstningen är tankstreck – med 19 procent av rösterna. Tre punkter får 14 procent ... och kommatecken får 13 procent, liksom punkt. Sexa är utropstecken med 8 procent! Hur nöjt kan frågetecknet vara med bara 5 procent av läsarnas röster? Och allra sist hamnar parentes (eller snarare delad sista plats) och kolon: 3 procent av rösterna fick bägge alternativen i botten.

Totalt 391 personer deltog i omröstningen.

I Språktidningen 7/11 skriver Per Ledin om enklitiska pronomen som älskar't och gillar't. Vad tycker du om dem? Rösta i högerspalten!

Anders

2 kommentarer

I Språktidningen 5/13 skriver Siv Strömquist om hur skiljetecken används i litteraturen. Men hur använder du dem? Och vilket är ditt bästa skiljetecken? Rösta på din favorit i högerspalten!

Den tidigare omröstningen gällde ogooglebar. Hela 71 procent tror att ordet har en framtid i svenskan, medan 29 procent tror att det inte kommer att överleva.

Anders

3 kommentarer

Nöjesguiden skrev för ett tag sedan att semikolon var ett så missbrukat skiljetecken att det enbart borde få användas i smilisar. I dag är det dock dags att uppmärksamma det så ofta missförstådda skiljetecknet. Det är nämligen semikolonets dag!

Den 6 februari år 1515 somnade den italienske typografen och boktryckaren Aldo Manuzio in för gott. Hans gåva til eftervärlden blev just semikolon.

Ett lämpligt sätt att hylla Aldo Manuzios uppfinning är förstås att använda semikolon på rätt sätt. Så här skriver Språkrådets Susanna Karlsson i Språktidningen om tumreglerna som gäller semikolon:

Det är ganska vanligt att man blandar samman hur kolon och semikolon ska användas, men i själva verket har de varsina rätt så avgränsade användningsområden. Kolon används före uppräkning, exemplifiering, förklaring och dylikt, till exempel i ”Telefonen finns i följande färger: röd, svart och gul.” Semikolon kan användas mellan satser som har ett nära samband med varandra när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt, som här: ”Skillnaden mellan arbets- och vilodagar blev mindre skarp; hon kunde tillåta sig vilodagar mitt i veckan.” Före uppräkningar ska det vara kolon, men i själva uppräkningen kan man använda­ semikolon för att avskilja grupper från varandra: ”Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar, frukt och varm dryck; karta och kompass.”
 
Anders
1 kommentarer
Prenumerera på RSS - skiljetecken