Mats Landqvist får Erik Wellanders pris för sin forskning om kopplingen mellan språk och diskriminering. Skatteverket får Klarspråkskristallen medan Minoritetsspråkspriset går till Tornedalsteatern. Priserna delades ut i dag under Språkrådsdagen.

Erik Wellanders språkvårdspris 2021 går alltså till Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola. Han får priset för att han forskat om sambandet mellan språk och diskriminering. Han har även studerat hur språkpolitik och språkvård kan användas för att motverka kränkningar. Juryn skriver i motiveringen att han har visat hur språket kan bli mer inkluderande:

”Mats Landqvist har därmed gjort viktiga insatser för förståelsen av språkets roll i centrala och uppmärksammade samhällsutmaningar samt för främjandet av en demokratisk, jämlik och inkluderande språkvård.”

Klarspråkskristallen går till Skatteverket för arbetet med att ”ta fram ny information och nya tjänster under coronapandemin”. Priset – som delas ut av Språkrådet – går till en myndighet, region eller kommun som med framgång har tagit fram begripliga texter. I motiveringen skriver juryn att Skatteverket bland annat har tagit hjälp av olika grupper:

”Arbetet har letts av en grupp klarspråksexperter som haft tät dialog med sakkunniga. Skatteverket har också involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster.”

Minoritetsspråkspriset tilldelas Tornedalsteatern, en teater som framför pjäser på meänkieli – som är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk – och dessutom speglar kulturen i regionen. Juryn lyfter fram att Tornedalsteatern strävar efter att nå en så bred publik som möjligt:

”Teatern vänder sig både till barn och vuxna, och med hjälp av textning på scenen kan alla, oavsett kunskaper i meänkieli, ta del av föreställningarna.”

I ett tidigare avsnitt av Språktidningens podd samtalade Mats Landqvist med Språktidningens Anders Svensson om just språk och inkludering. Du hittar avsnittet här.

Anders

Foto: Anders Svensson

 

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Emma Sköldberg får Erik Wellanders pris för sina insatser för svensk språkvård. Hon får priset för ”hennes viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi”. Samtidigt tilldelas föreningen Teckenspråkets röst Minoritetsspråkspriset. Och Klarspråkskristallen går till Konsument- och medborgarservice vid Göteborgs stad.

Språkrådet meddelade i dag vilka som får de priser som brukar delas ut under Språkrådsdagen, en konferens som på grund av coronaviruset covid-19 skjutits upp till nästa år. Klarspråkskristallen går till en myndighet, kommun eller region som använder ett klart och begripligt språk i kommunikationen med medborgarna. I år går alltså priset till Konsument- och medborgarservice vid Göteborgs stad för ”ett brett och gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus” som enligt motiveringen bör fungera som inspiration för andra kommunala verksamheter:

De håller bland annat en obligatorisk grundutbildning i klarspråk för alla medarbetare och målgruppsanpassade utbildningar för dem som skriver tjänsteutlåtanden och rapporter. De har utvecklat en särskild metod för coachning av skribenter som kommunicerar mycket med medborgare via e-post. Dessutom är klarspråksgranskning en integrerad del av nämndprocessen, för att beslutsunderlagen till politikerna ska bli tydliga och begripliga.

Minoritetsspråkspriset tilldelas någon som har gjort stora insatser för ett minoritetsspråk – vilket innebär att alla språk utom svenska kan bli aktuella. Årets vinnare är föreningen Teckenspråkets röst:

Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle.

Emma Sköldberg (bilden) får Erik Wellanders pris, ett pris som går till en person som på vetenskaplig grund har gjort stora insatser för svensk språkvård. Emma Sköldberg är docent i svenska vid Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om ordböcker och är huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Hon ingår dessutom i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista:

År 2020 tilldelas Emma Sköldberg priset för hennes viktiga, mångsidiga och nydanande arbete inom lexikografi.

Erik Wellanders pris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond. Priset har delats ut sedan 1958.

Här kan du läsa en artikel av Emma Sköldberg samt kollegorna Kristian Blensenius och Erik Bäckerud om hur ordböcker kan göra användarna till ordforskare.

Anders

Foto: Privat

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Linus Salö tilldelas Erik Wellanders språkvårdspris 2019. Han får priset bland annat för arbetet med att kartlägga svenska språkets ställning inom högre utbildning. Klarspråkskristallen går till Skatteverket och Minoritetsspråkspriset till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski.
 
Tre priser delades ut i dag under Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens. Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går alltså till Linus Salö. Han får priset ”för att han både empiriskt ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga sammanhang och likaså om akademisk språkanvändning generellt”.
 
Linus Salö är verksam som forskare vid Kungliga tekniska högskolan. Han har bland annat ägnat sig just åt att undersöka svenskans ställning i vetenskapliga sammanhang.
 

Skatteverket tilldelas Klarspråkskristallen ”för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus”. Som ett exempel på myndighetens framgångsrika arbete nämns skrivarstugor. Där får anställda från olika avdelningar skriva texter tillsammans – något som bidrar till ett tillgängligt språk. Priset togs emot av Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner.
 

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski får Minoritetsspråkspriset. De har länge jobbat för att främja romska barns och ungdomars rätt till det egna språket. Det arbetet har i sin tur gjort att de kunnat ”stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”.
 
Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset delades ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet och ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond.
 
Anders
0 kommentarer

Grattis Jordbruksverket, Fred Taikon, Lars Borin och Markus Forsberg! Samtliga belönades i dag med priser under Språkrådsdagen i Stockholm.

Klarspråkskristallen gick till Jordbruksverket, en myndighet som arbetat målmedvetet för att skriva mottagaranpassade texter. Priset utdelas en gång om året till en myndighet, kommun eller landsting vars kommunikation kännetecknas av ett klart och begripligt språk. Utdelare av Klarspråkskristallen var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Jordbruksverket fick priset för sitt nytänkande:

Klarspråkskristallen 2014 tilldelas Jordbruksverket för myndighetens nytänkande och långsiktiga klarspråksarbete som både förbättrat texterna och ökat medarbetarnas kompetens. Myndigheten har använt Klarspråkstestet på ett delvis nytt sätt genom att göra testresultaten mätbara. Skribenterna är själva involverade i mätningarna och därigenom ökar deras kunskaper i att skriva mottagaranpassade texter. Testresultaten, i kombination med att ett antal lantbrukare fick bedöma texter, visade vad som var viktigast att förbättra i myndighetens kommunikation. Den metod Jordbruksverket har använt kan enkelt användas av andra organisationer. Klarspråksarbetet på Jordbruksverket är inspirerande och kan tjäna som en förebild för andra.

Lena Adelsohn Liljeroth delade även ut Minoritetsspråkspriset. I år gick det till Fred Taikon som driver ett bokförlag och ger ut kulturtidskriften É Romani Glinda. Förlaget drivs inte i vinstsyfte utan överskottet går i stället till en fond för utgivning av ny romsk litteratur. Fred Taikon belönades för sina insatser för att förbättra kvaliteten på texter och översättningar till romska språkvarieteter:

Fred Taikon tilldelas Språkrådets Minoritetsspråkspris 2014 för sitt långvariga engagemang för att bevara, utveckla och sprida det romska språket. Hans insatser har lett till att allt fler romer i dag får tillgång till sitt språk i litteratur, medier och skola. Fred Taikon har därmed bidragit till att höja språkets ställning och öka dess användning i Sverige.

Erik Wellanders pris gick till Lars Borin och Markus Forsberg vid Språkbanken på Göteborgs universitet. De har utvecklat Korp, ett verktyg som gör det möjligt för forskare och allmänhet att undersöka både dagens och gårdagens svenska. Eftersom databasen innehåller flera miljoner ord används den ofta för att studera hur ord och fraser används och när de började eller slutade användas. Priset delades ut av Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets klarspråksarbete.

Anders

 

0 kommentarer
Prenumerera på RSS - Minoritetsspråkspriset