Prenumerera på bloggen
 • Dada, mama, gaga. När vi lär oss tala spetsar vi först våra öron och härmar det vi hör. De som börjar lära sig ett språk senare i livet lyckas också bäst om de koncentrerar sig på språkljuden till att börja med. Ny forskning visar att höger hjärnhalva – där vi till exempel processar musik och toner – är högst inblandad i språkinlärning. Detta trots att forskare länge främst förlagt språkförmågan till vänster hjärnhalva.

  Det är språkforskaren Zhenghan Qi som studerat hur vuxna lär sig språk. Resultatet har nu publicerats i tidskriften Neuroimage. Zhenghan Qi värvade 24 amerikaner, som först fick lyssna på två ord som var lika så när som på den inledande konsonanten – till exempel ba och na. Därefter fick de berätta på vilket sätt orden skilde sig åt medan deras hjärnaktivitet mättes.

  Sedan fick de svettig intensivundervisning under fyra veckor i klassrumsmiljö, med mycket hemläxor och prov. Dessutom fick varje deltagare genomgå hjärnskanning vid en rad tester. På detta sätt kunde forskarna se vilken hjärnhalva som var mest aktiv. Det blev mycket tydligt att höger hjärnhalva var mest aktiv i de tidiga stadierna av språkinlärningen, speciellt för de studenter som var mest framgångsrika. De lyssnade noga på de grundläggande kinesiska språkljuden. Gradvis, i och med att studenterna övergick till att plugga glosor och grammatik, dämpades aktiviteten i den högra hjärnhalvan och vänster hjärnhalva tog kommandot.

  Ju mer aktiv vänster hjärnhalva är i början av inlärningen, desto känsligare verkar personen vara för akustiska skillnader i språket. Detta är särskilt viktigt när man lär sig ett språk som kinesiska, som innehåller ordtoner. Samma ord kan ha helt olika betydelser, beroende på om det till exempel uttalas med stigande eller fallande ton. Forskarna vill gå vidare med att undersöka ifall det skulle gynna språkstudenter att lyssna mycket på språket tidigt i inlärningsprocessen, även när det gäller andra språk än kinesiska. 

  Ljudstruktur är hur som helst viktigt i alla språk, vilket ofta glöms bort i språkundervisningen. I många fall är den i stället koncentrerad på grammatik och skriven vokabulär. För tio år sedan skrev Bosse Bunge en artikel i Språktidningen om vikten av att träna uttal och språkmelodi.

  Maria

  Illustration: Istockphoto

  1 kommentarer
 • Sisu är något som definierar finländare. Ordet representerar för många uthållighet och mod. Men för mycket sisu kan leda till utbrändhet och hänsynslöshet.

  Emilia Lahti, doktorand vid Aalto-universitetet, har undersökt hur drygt tusen personer uppfattar ordet sisu. I Svensk ordbok anges betydelsen ’seg uthållighet och kampvilja’. Och det är en definition som ligger mycket nära majoritetens syn på ordet.

  Sisu har ofta beskrivits som en egenskap typisk för finländare. De gemensamma nämnarna är uthållighet över det normala, förmågan att lyckas trots dåliga förutsättningar och konsten att utnyttja energireserven till max för att nå ett visst mål.

  Vissa beskrivningar av sisu som Emilia Lahti stötte på hade närmast magiska dimensioner. Det är en kraft som kan plockas fram när alla resurser egentligen borde vara uttömda.

  Sisu beskrivs i regel som något mycket positivt. Men det finns också baksidor. För mycket sisu kan leda till utbrändhet, hänsynslöshet och underskattning. Vissa beskriver därför fenomenet som en kraft som innehavaren måste lära sig att behärska. Annars finns det en risk att sisu kan slå över i dumdristighet.

  Att ha sisu är enligt Emilia Lahti något mycket positivt. Men den som har mest nytta av denna egenskap är den som förmår använda den för att skapa balans i tillvaron.

  Sisu är belagt i svenskan sedan 1922. Ordet har funnits betydligt längre i finskan.

  Studien är publicerad i tidskriften International journal of wellbeing.

  Anders

  Foto: Pixabay

  1 kommentarer
 • Kanadas premiärminister Justin Trudeau får mer negativa reaktioner för sin franska än vad som är motiverat. Skälet är attityderna till tvåspråkighet i Quebec. Det fastslår Yulia Bosworth, forskare i franska vid Binghamton university, USA.

  I valet 2015 ledde Justin Trudeau Kanadas liberala parti till makten. Men under valrörelsen fick han en hel del kritik från medierna i Quebec, den enda kanadensiska provinsen där enbart franska har officiell status. Justin Trudeau – som har engelska som modersmål – talade visserligen franska när han befann sig i Quebec. I kommentarer i franskspråkiga medier fick han ofta veta att den inte var tillräckligt bra.

  Yulia Bosworth har studerat debatten om Justin Trudeaus franska. Hennes slutsats är att kritiken var oproportionerlig. Och den handlar enligt Yulia Bosworth mer om attityder i Quebec än om hans språk.

  Ett skäl till kritiken är Pierre-Elliot Trudeau, Justin Trudeaus pappa. Han var premiärminister 1968–1979 och 1980–1984. Pierre-Elliot Trudeau kritiserades för att hans franska snarare lät som om den talades av en högutbildad parisare än en invånare i Quebec.

  Justin Trudeaus franska kännetecknas enligt Yulia Bosworth av betydligt fler drag som är typiska för franskan i Quebec. Ändå får han ofta samma kritik som Pierre-Elliot Trudeau.

  Kritiken syftar till att framställa Justin Trudeau som en person som inte ingår i gemenskapen i Quebec. Eftersom han enligt kritikerna inte tillhör den språkliga gemenskapen betraktas han även i andra sammanhang som något av en främling. Bakgrunden till dessa attityder är enligt Yulia Bosworth den starka kopplingen mellan det franska språket och identiteten som finns bland många i Quebec.

  Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften American review of Canadian studies.

  Anders

  Foto: Adam Scotti/PMO

  0 kommentarer
 • Storskalig miljöförstöring bör enligt aktivister klassas som ekocid. Och det bör i sin tur betraktas som ett brott som kan behandlas av Internationella brottmålsdomstolen.

  Nyligen avled den brittiska advokaten Polly Higgins. Hon var känd för sitt engagemang i miljöfrågor. Polly Higgins kämpade bland annat för att FN:s folkrättskommission skulle erkänna ekocid som ett brott.

  Ekocid är alltså miljöförstöring i så stor skala att den utgör ett brott mot mänskligheten. I en motion från 2016 definieras ekocid som ’livsmiljöförstörelse’. Då var det två miljöpartister som ansåg att Sverige borde arbeta för att förhindra ekocid genom att driva frågan i EU och FN.

  I Dagens ETC skriver George Monbiot om begreppet. Han anser att ekocid i sig är ett ord som för med sig en potential för förändring:

  Ekocid innebär att allvarligt skada, eller förstöra, den naturliga världen och jordens system. Det skulle göra de människor som beordrar förstörelsen – såsom verkställande direktörer och regeringsministrar – straffrättsligt ansvariga för den skada de orsakar, samt göra det till en juridisk plikt att värna om livet på jorden.

  Ordet ekocid är belagt i svenskan sedan 1992. Nästa gång ordet används i svensk press är 2010. De senaste åren har användningen ökat. Miljömagasinet talar om ekocid i samband med att Polly Higgins bortgång uppmärksammas:

  Higgins har kallats ”naturens försvarsadvokat” efter sitt idoga och till synes outröttliga arbete med att få ekocid – brott mot naturen eller livsmiljöförstörelse – klassat som en internationell förbrytelse enligt Romstadgan och likställt med folkmord och krigsbrott. Även om så inte är fallet ännu har ett antal regeringar och storföretag ställts inför rätta för miljö- och klimatbrott de senaste åren. Mycket till hennes förtjänst.

  Än så länge används ekocid i synnerhet av personer som är engagerade i miljö- och klimatfrågor. I engelskan ska ordet ecocide ha använts sedan 1970-talet.

  Anders

  Foto: Pixabay

  0 kommentarer
 • I veckans kviss får du en chans att testa din ordkunskap. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Pixabay

  0 kommentarer
 • Unga människor håller på att gå miste om förmågan att sätta ord på sina känslor. Det menar psykologiforskaren Per Johnsson i en artikel från Lunds universitet. 

  Psykologer märker att unga har svårt att svara på frågan ”hur mår du?”. De går runt med en olustig känsla i kroppen, men kan inte koppla känslan till ett visst begrepp, som rädsla, ledsnad eller skam, enligt Per Johnsson. ”Vi föds med förmågan att titta in i ansikten och spegla andras reaktioner. Vänskap och utrymme för förtroliga samtal tränar upp den här förmågan”, säger Per Johnsson. 

  Och att fånga upp känslor, både sina egna och andras, är grundläggande för att vi ska kunna ta hand om oss själva och må bättre. I dag möts de unga på nätet, men detta kan inte ersätta de verkliga, fysiska mötena.

  Samtal har en läkande effekt, menar Per Johnsson, och hänvisar till andra studier, som exempelvis visar att de som sitter och äter tillsammans längre också mår bättre psykiskt. 

  Maria

  Foto: Pixabay

  4 kommentarer
 • Kvinnor lägger pussel och fungerar som en dirigent för en orkester. Medan män har kniven mot strupen och ger sig ut på jakt. Det visar en studie av språket i svensk affärspress.

  Det är forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet som har studerat hur manliga och kvinnliga chefer för börsbolag beskrivs i artiklar i tidningarna Dagens Industri och Affärsvärlden. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Gender in Management.

  Slutsatsen är att det finns stora skillnader i beskrivningen av män och kvinnor. Forskarna konstaterar att journalisterna bakom artiklarna i regel är medvetna om att näringslivet inte är helt jämställt. Kvinnor får ofta frågor om just jämställdhet och det talas om ett glastak som fortsätter att gynna män på kvinnors bekostnad. Kvinnliga chefer kallas ibland superkvinnor – men när cheferna är män görs det ingen poäng av deras kön.

  Trots medvetenheten förekommer en hel del stereotyper. Kvinnor får oftare frågor av personlig och privat karaktär. Kvinnor beskrivs också som mer passiva – där män ger sig ut på jakt lägger kvinnor pussel eller har vind i seglen.

  Samma medvetenhet finns bland börsbolagscheferna. Ändå använder de ofta själva könsstereotypa metaforer. En kvinnlig chef beskriver sitt ledarskap som att hon inte är någon Michael Jackson på scenen, utan hon fungerar i stället som en dirigent för en stor orkester.

  Även detta är något som enligt forskarna är typiskt för beskrivningen av kvinnor. Inte sällan skildras de som beroende av andra. Män beskrivs oftare som aktiva personer som lyckas när de har kniven mot strupen. Metaforer om krig, vapen, bilar och teknik förekommer ofta när det handlar om manliga chefer.

  Språket i artiklarna bidrar enligt forskarna till att befästa stereotyper. De anser därför att det är viktigt att börsbolagschefer beskrivs på ett sätt som bidrar till att minska ojämlikheten.

  Anders

  Illustration: Pixabay

  0 kommentarer
 • Från flygskam till att smygflyga till tågskryt. Debatten om resandets inverkan på klimatet går vidare – och fortsätter att ge upphov till nya ord.

  Flygskam, ’känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga’, var ett av de mest uppmärksammade orden på Språktidningens och Språkrådets nyordslista 2018. Allt fler har börjat ifrågasätta flyget som transportmedel – åtminstone för resor som inte bedöms som absolut nödvändiga. Några av dem som ändå tar flyget väljer att smygflyga, att inte skylta med valet av transportmedel.

  Men för den som av något skäl vill stoltsera med sitt resande ger tåget en ny möjlighet. Eftersom tågets klimatavtryck är så mycket mindre än flygets kan det hos somliga vara ett skäl till tågskryt. Den som ägnar sig åt tågskryt är mån om att lyfta fram att resan gjorts med ett betydligt miljövänligare transportmedel än flyg.

  Tågskryt användes först av Emanuel Karlsten i en krönika i Göteborgs-Posten. Han skriver om hur han själv påverkas av andras berättelser om resor med tåg:

  Båda dessa kategorier människor älskar att berätta om sitt tågresande och det är uppenbart vad det handlar om: Tågskryt! Och det värsta är att jag smittas av det! Jag blir avundsjuk! Känner mig nedsmutsad av alla förorening jag orsakat och att det långa tågresandet är en symbol för den ultimata lyxen just nu: att kunna ta sig tid!

  Ordet tågskryt har sedan dess fått viss spridning. Så här skriver Ulf Mårtensson i Ystads Allehanda:

  Flygskam har fått ett kompis – tågskryt. Ett underbart nyord som fångar en hel tidsanda. Hoppas att tågbolagen skärper till sig, så att det inte bara blir tomt skryt, utan det verkligen går att resa genom Europa på ett vettigt sätt igen.

  I Värmlands Folkblad använder Victoria Gund verbet tågskryta i en krönika:

  Jag har naturligtvis också fallit pladask för idén om tågsemester. I tanken skammar jag alla mina vänner och bekanta som utan omsvep berättar att de befinner sig på andra sidan jorden för att lapa sol – nog ser jag att de checkat in på Arlanda strax innan, klimathatarna! Jag vill också tågskryta. Men jag kan inte, för jag planerar inga häftiga semestrar.

  Såväl substantivet tågskryt som verbet tågskryta är belagda i svenskan sedan 2019.

  Anders

  Foto: Pixabay

  0 kommentarer
 • Linus Salö tilldelas Erik Wellanders språkvårdspris 2019. Han får priset bland annat för arbetet med att kartlägga svenska språkets ställning inom högre utbildning. Klarspråkskristallen går till Skatteverket och Minoritetsspråkspriset till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski.
   
  Tre priser delades ut i dag under Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens. Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går alltså till Linus Salö. Han får priset ”för att han både empiriskt ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga sammanhang och likaså om akademisk språkanvändning generellt”.
   
  Linus Salö är verksam som forskare vid Kungliga tekniska högskolan. Han har bland annat ägnat sig just åt att undersöka svenskans ställning i vetenskapliga sammanhang.
   

  Skatteverket tilldelas Klarspråkskristallen ”för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus”. Som ett exempel på myndighetens framgångsrika arbete nämns skrivarstugor. Där får anställda från olika avdelningar skriva texter tillsammans – något som bidrar till ett tillgängligt språk. Priset togs emot av Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner.
   

  Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski får Minoritetsspråkspriset. De har länge jobbat för att främja romska barns och ungdomars rätt till det egna språket. Det arbetet har i sin tur gjort att de kunnat ”stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”.
   
  Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset delades ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Erik Wellanders pris delades ut av Björn Melander, professor i svenska vid Uppsala universitet och ordförande i Stiftelsen Erik Wellanders fond.
   
  Anders
  0 kommentarer
 • I fredagskvisset får du en chans att testa din ordförståelse. I just detta kviss har du kanske ett litet försprång om du brukar lösa korsord. Flera av de totalt tolv orden i kvisset är nämligen ganska vanliga i korsord. Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

  Här hittar du fler kviss.

  Anders

  Illustration: Pixabay

  0 kommentarer

Sidor

Senaste kommentarer

Prenumerera på Blogg