Upptäck charmen med termen!

0 kommentarer

Trombocytopeni, klusil, fogsvans.* Dessa ord är så kallade fackord eller termer, alltså ord som förknippas med olika yrkesgrupper och som kan vara svåra att begripa för dem som står utanför. Nu finns en ny ideell förening, Terminologifrämjandet, som vill ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället”.

Termernas uppgift är ”att på ett precist, snabbt och entydigt sätt förmedla kunskap som är specifik för fackområdet, och deras betydelse är av det skälet ofta snäv”, skriver Eliza Kajanus i artikeln ”Därför är kakan ingen tårta” i Språktidningen 6/2013.

Redan år 1941 grundades Tekniska nomenklaturcentralen, TNC – en förening som skulle verka för en smidig teknisk terminologi inom offentlig förvaltning.

Sedan dess har termfloran omkring oss bara fortsatt att växa – särskilt under de senaste årtiondenas snabba tekniska utveckling, med datorer och smarta telefoner. Megapixlar, terabyte och unicode svirrar runt och förvirrar.

År 2000 ombildades Tekniska nomenklaturcentralen, och bytte namn till Terminologicentrum TNC – ett aktiebolag med statligt bidrag från Näringsdepartementet. Terminologicentrum arbetade bland annat med att samla, analysera och beskriva ett fackområdes begrepp, tydliggöra deras benämningar och upprätta termordlistor. Centrumet höll också föredrag och kurser.

I slutet av 2018 lades Terminologicentrum ner, och ansvaret för offentlig terminologi förflyttades till statliga Språkrådet. Ungefär samtidigt bildades den nya ideella föreningen Terminologifrämjandet, som vill vara en samlingspunkt för frågor som rör fackspråk – och som har en särskild ambition att lyfta fram yrkesverksamma terminologer, som facköversättare, språkkonsulter, teknikinformatörer och informatiker.

Den som funderar över och vill diskutera underliga fackuttryck har nu alltså många ställen att vända sig till.

Maria

* trombocytopeni har den som har minskat antal trombocyter, blodplättar, i blodet, en klusil är en konsonant som bildas genom att båda läpparna bildar en avspärrning eller förträngning, till exempel b och p, och fogsvans är en typ av handsåg.

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar