Björn, Kattis, Ulf, Lo, Ylva och Varg går bra – men inte Katt. Skatteverket säger nej till ett föräldrapar i Upplands Väsby som vill ge den nyfödda dottern förnamnet Katt.

Flera vanliga svenska förnamn är bildade till olika djur. Men alla djur är inte lämpliga. Det anser Skatteverket som avslår en ansökan från ett par som vill ge en flicka namnet Katt.

I beslutet skriver myndigheten att förnamn inte får väcka anstöt och inte får orsaka obehag för bäraren. Katt som förnamn skulle enligt Skatteverket kunna medföra obehag:

Katt ger, till skillnad från exempelvis Björn och Ulf, inga associationer som kan förknippas med namn på en människa. Katt är i likhet med hund och marsvin enbart benämningar på husdjursarter.

I Sverige finns i dag nio kvinnor och fyra män som heter Katt i förnamn. Det kan röra sig om personer som fått namnet Katt i utlandet och senare flyttat till Sverige. Tidigare har heller inte tolkningen av reglerna varit konsekvent. I Språktidningen 4/2018 skriver Mats Karlsson om hur vissa namn som enligt lagen borde ha underkänts ändå fått klartecken.

Anders

Foto: Istockphoto

4 kommentarer

Valentina och Elias var de populäraste förnamnen i Liechtenstein 2016. Bägge namnen gavs till fem nyfödda. I hela landet föddes 378 barn under förra året.

Furstendömet Liechtenstein har 38 000 invånare. De senaste åren har antalet nyfödda barn varit i snitt ett om dagen. Det betyder att det inte krävs många nya bärare för att ett förnamn ska bli årets populäraste. Förra året föddes 192 pojkar och 186 flickor.

Under 2016 var Valentina det populäraste flicknamnet och Elias det populäraste pojknamnet. Bägge gavs till fem nyfödda. Elias var i topp även 2015 då namnet gavs till sju nyfödda pojkar. Valentina var tvåa 2015 – och då var det två flickor som fick namnet.

Tvåa bland pojkarna förra året var – med fyra nya bärare var – Leo, Liam, Mateo/Matteo och Samuel. Tvåa bland flickorna var Nina, ett namn som även det fick fyra nya bärare.

Det var 36 pojknamn och 34 flicknamn som förra året gavs till minst två nya bärare.

Statistiken sammanställs av Amt für Statistik.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Nya möjligheter att kombinera efternamn och upp till fyra förnamn. Det är några av de nyheter som presenteras i ett förslag till ny namnlag i Finland.

I juli får Sverige en ny namnlag. Men även i grannländerna händer det mycket när det gäller namnfrågor. På Island är ett förslag som innebär stora förändringar av namnskicket på gång. Det hann inte behandlas i alltinget före höstens val, men den sittande regeringen kommer inom kort att presentera ett nytt förslag med samma innehåll.

Även i Finland är reformer på väg. Förslagen presenteras i ett betänkande från en arbetsgrupp vid justitieministeriet. Betänkandet överlämnades nyligen till arbets- och justitieminister Jari Lindström.

Den nuvarande namnlagen är från 1986. Den nya kommer tidigast att träda i kraft 2019. En ledstjärna i arbetet har varit att tillgodose önskemål om individuell namngivning.

Förnamn ska enligt betänkandet vara könsbundna även i framtiden. Men när det gäller namn som inte förknippas med ett visst kön ska det kunna bäras av bägge könen. I stället för högst tre förnamn föreslås det att en person ska kunna ha upp till fyra förnamn.

Kravet på att nya förnamn ska följa finländskt namnskick slopas. Det innebär dock inte att det blir fritt fram att ta vilket namn som helst. Förnamn som riskerar att väcka anstöt eller att bli ett besvär för bäraren kan fortfarande stoppas. Tanken är att dessa kriterier framför allt ska tillämpas på barn och i mindre utsträckning på vuxna som själva byter namn.

En annan nyhet är införandet av släktnamnskombinationer. Ändringen gäller inte bara gifta par. Även personer som lever i registrerat partnerskap eller i samboförhållanden ska kunna ta gemensamma efternamn.

Två olika efternamn ska enligt betänkandet kunna bli till en efternamnskombination. Om ett barn har föräldrar med olika efternamn ska det alltså kunna få båda föräldrarnas efternamn. Gifta par, sambor som har gemensam vårdnad av barn och personer som lever i registrerat partnerskap ska på samma sätt kunna ta en efternamnskombination som består av bägges efternamn.

Dessutom ska hanteringen av namnändringar förändras. Enkla ändringar ska kunna göras över nätet. För rutinmässiga namnärenden kortas alltså beslutstiden.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Finns det en koppling mellan förnamn och utseende? Det hävdar israeliska forskare i psykologi. Enbart med utseendet som utgångspunkt är vi klart bättre än slumpen på att gissa rätt förnamn.

I romanen Dorian Grays porträtt skildrar Oscar Wilde hur Dorian Grays handlingar förändrar bilden av honom. Mellan personligheten och porträttet finns ett samband av orsak och verkan. Och enligt en ny studie kan det vara så det fungerar även i verkligheten.

Forskarna lät testpersonerna titta på porträtt av främlingar. Därefter fick de frågor om vad de trodde att personerna hette. För varje porträtt fick de välja mellan fyra olika förnamn. Träffsäkerheten var 38 procent – alltså klart högre än slumpen.

Träffsäkerheten var fortsatt högre än slumpen när deltagarna bara fick se fotografier på frisyrer. Även då lyckades deltagarna ofta gissa rätt namn.

Forskarna genomförde samma försök i ytterligare två länder. Också där var deltagarna framgångsrika i sina gissningar. Men resultaten blev betydligt sämre när de fick uppgiften att para ihop porträtt på personer från främmande länder och namn på främmande språk.

Enligt forskarna visar studien att människor – åtminstone i viss utsträckning – ser ut som sina namn. De tror att detta beror på att det finns förutfattade meningar om personer som bär ett visst namn. I någon mån kommer bäraren också att omedvetet sträva efter att leva upp till förväntningarna.

Samma försök genomfördes även med en dator. Även datorprogrammet klarade sig bättre än slumpen. Det stärker enligt forskarna teorin om att utseendet säger något om namnet.

Forskarna är verksamma vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Studien är publicerad i Journal of Personality and Social Psychology.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Alice och Oscar toppar listan över populära förnamn i Sverige. Årets klättrare är Alicia och Frans. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Både bland pojkar och flickor skedde under 2016 ett tronskifte. Alice övertar första platsen – för femte gången i historien – medan 2015 års etta Elsa faller tillbaka till fjärde plats. Bland pojkarna är det William som får maka på sig till förmån för Oscar.

Under 2016 fick 910 flickor förnamnet Alice. 879 pojkar gavs namnet Oscar.

Trots många platsskiften på tio i topp fortsätter namntoppen att vara stabil. Bara tre nya namn tar plats på topp tio – Alicia bland flickorna och Alexander och Noah bland pojkarna.

Årets klättrare är Cleo och Frans. Namnet Cleo gavs till 160 flickor och namnet Frans till 222 pojkar.

Cleos intåg bland de 100 populäraste namnen innebar att bland annat Tindra försvann från listan. Kanske för att tindra nu blivit allt vanligare som verb i betydelsen ’använda dejtningappen Tinder’?

En annan trend som inte minskar i styrka är intresset för unika namn och unika stavningar. Under 2016 fick 8 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna namn som de var helt ensamma om.

Anders

0 kommentarer

Riksdagen beslutade i eftermiddags att säga ja till en ny namnlag. Lagen träder i kraft den 1 juli 2017. Då blir det lättare att byta både förnamn och efternamn.

En ny namnlag träder alltså i kraft nästa sommar. Syftet med den nya lagen är att det ska bli lättare att byta förnamn och efternamn. Samtidigt skrotas möjligheten att ta nya mellannamn.

De största nyheterna gäller kanske just efternamn. Det blir nu tillåtet med dubbla efternamn. Dessutom kommer alla – oavsett om de har någon anknytning till namnet eller inte – att kunna byta till något av de efternamn som har minst 2 000 bärare. Det är drygt 500 efternamn som på detta sätt blir tillgängliga för alla. Förutom en lång rad son-namn blir det tillåtet att byta till exempel Lind, Åberg, Hedlund och Sjögren.

En annan nyhet är att alla efternamn förvärvas efter ansökan. Det innebär att en nyfödd inte längre automatiskt får föräldrarnas namn. Föräldrar får i stället ansöka om efternamn samtidigt som de ansöker om förnamn.

Begränsningen för hur många gånger en person kan byta namn slopas. Hur mycket det kommer att kosta att byta namn är inte klart.

Skatteverket blir ensam namnmyndighet. Alla ansökningar om namn ska alltså ställas till myndigheten. Skatteverket har fortfarande möjlighet att säga nej till namn om de uppfattas som olämpliga. Vid sådana prövningar kan myndigheten ta hjälp av Institutet för språk och folkminnen.

Anders

Foto: Istockphoto

4 kommentarer

Händer det ofta att tungan slinter och att en närstående får fel namn? Lugn. Det är ett misstag som många begår. Inte minst när hunden är inblandad.

Att i farten tilltala en person med fel namn kan uppfattas som arrogant eller respektlöst. Men det är ett vanligt misstag. Och de kognitiva förväxlingar som görs är inte slumpartade.

Det är forskare i psykologi och neurovetenskap vid Duke university, USA, som har studerat 1 700 personer och deras felsägningar. Resultaten har publicerats i tidskriften Memory & Cognition.

Forskarna konstaterar att felsägningarna följer vissa mönster. Om det är två vänner som samtalar och en av dem råkar säga fel namn är sannolikheten stor att det felaktiga namnet tillhör en annan vän. Om det gäller en arbetskamrat är det sannolikt att det felaktiga namnet som slinker in i samtalet tillhör en annan vän.

Uppenbart är enligt forskarna att relationer sorteras i kategorier. Den som säger fel gör det oftast genom att nämna en annan person från samma kategori. Det är alltså troligare att en talare förväxlar namnen på två kusiner än namnen på en förälder och en granne.

Ljudmässiga likheter är en annan vanlig källa till felsägningar. Michael kan lätt bli Mitchell, Joey bli Mikey och John bli Bob.

En annan vanlig miss är att någon familjemedlem råkar kallas samma sak som familjens hund. Men det är bara just hundens namn som dyker upp i fel sammanhang. Katter och andra husdjur får ha sina namn i fred. Enligt forskarna beror detta förmodligen på att hunden mer än andra husdjur betraktas som en familjemedlem. Dessutom lystrar hunden till sitt namn på ett sätt som andra husdjur i regel inte gör.

Felsägningarna har däremot ingen koppling till andra egenskaper. Det är alltså inte så att exempelvis långa personer utgör en kategori där det sker många förväxlingar.

Anders

Foto: Istockphoto

1 kommentarer

Ska Alexander Erik Hubertus Bertil vända trenden för namnet Alexander? När prins Carl Philip och prinsessan Sofia valde tilltalsnamn föll valet på ett namn på nedgång, men som ändå tillhör landets vanligaste.

Under 2015 dalade Alexander till elfte plats över tilltalsnamn för nyfödda svenska pojkar. De senaste årtiondena har Alexander annars närmast prenumererat på en plats på tio i topp. Så sent som 2010 var det femma.

Totalt handlar det om det tjugoåttonde vanligaste pojknamnet i Sverige. Men det är ett namn som – trots att det fortfarande är populärt – åtminstone tillfälligt passerat sin storhetstid. Om detta skvallrar inte minst den låga medelåldern. En genomsnittlig Alexander är bara 20 år gammal, betydligt yngre än den genomsnittliga mannen i Sverige.

Alexander hade sin storhetstid under nittio- och nollnolltalen. Går det nu mot en ny vår? Nja, hittills är i alla fall trenden att de namn som ges till nya medlemmar av kungafamiljen minskar i popularitet åren direkt efteråt.

Allt fler föräldrar ger sina barn namn som ingen annan bär. När namnet i allt högre utsträckning ska återspegla barnets unika egenskaper är det förmodligen en hel del föräldrar som skulle se det som ett tecken på bristande fantasi att ge sitt barn samma namn som en nykomling i kungafamiljen. I en tid då namn allt oftare betraktas som varumärken är det svårt att tävla mot någon som kan sätta prins eller prinsessa framför namnet.

I Sverige finns 77 817 män som heter Alexander, varav 35 757 har det som tilltalsnamn. Erik bärs av 300 148 män, varav 59 267 har det som tilltalsnamn. Antalet Bertil är också ganska högt – totalt 62 108 män, där 12 345 har det som tilltalsnamn.

Annat är det med Hubertus. Hade valet fallit på Hubertus som tilltalsnamn hade förväxlingsrisken i lekparken blivit minimal. I Sverige finns 195 Hubertus, men det är bara 19 som har det som tilltalsnamn.

Alexander har grekiskt ursprung, men har sannolikt hittat till Sverige genom tyskan. Det är bildat till verbet αλεξω (alexo) som betyder ’försvara, hjälpa’ och ανηρ (aner) som betyder ’man, människa’.

Erik är ett nordiskt namn som tros betyda ’den synnerligen mäktige’. Hubertus har tyskt ursprung. Det är bildat till fornhögtyskans hugu (’tanke’) – jämför svenskans håg – och beraht (’ljus, lysande’). Bertil är en tysk smekform till Berthold, där hold betyder ’huld, trofast’.

Anders

Foto: Kungahuset

0 kommentarer

Boomen uteblev efter att prinsessan Estelle fått sitt namn. Då valde kronprinsessan Victoria och prins Daniel ett namn som var en riktig högoddsare. Den nyfödde prinsen Oscar Carl Olof är däremot närmast så folklig som det kan bli.

I dag bär 1 673 kvinnor förnamnet Estelle. Av dessa har 792 Estelle som tilltalsnamn. Bärarnas medelålder är bara 14,5 år. Det handlar alltså om ett namn som främst väljs av ganska nyblivna föräldrar.

Någon boom för namnet Estelle blev det aldrig. Tvärtom. 2012 – det år då prinsessan föddes – gavs namnet till 55 flickor. Året innan var antalet nya bärare 64. Året därpå sjönk antalet nya bärare till 33. 2014 gavs 45 flickor förnamnet Estelle och 2015 var det 43 flickor som fick namnet.

Om Estelle – eller närmare bestämt Estelle Silvia Ewa Mary – var ett otraditionellt val så kunde Oscar Carl Olof knappast vara mer traditionellt. Det är också namn som ligger i tiden.

Olof ramlade visserligen ut från topp 100 över nya pojknamn 2005, men tilltalsnamnet Oscar har som sämst varit femma bland nya pojknamn sedan 1998. Carl har som lägst återfunnits på plats 61.

Oscar är belagt i svenskan sedan 1803. Namnet är av iriskt ursprung och tros vara en sammansättning av os (’hjort’) och cara (’vän’). Det har kommit till svenskan genom engelskan.

Förra året var Oscar det fjärde populäraste namnet med 737 nya bärare. Som förnamn kan det knappast booma mer än vad det redan gjort.

Frågan är om Oscar är en så given favorit i landet att kronprinsessan Victorias och prins Daniels namn inte påverkar andra nyblivna föräldrar. Eller om många känner att ännu en Oscar skulle riskera att hamna i skuggan av den kungliga strålglansen. Och att det därför kanske är mer sannolikt med en dipp à la Estelle.

Anders

Foto: Kungahuset

 

0 kommentarer

I höstas sändes tredje säsongen av Bron. Denna thriller till tv-serie har inte bara trasat sönder nagelbanden på tittarna världen över – Saga Norén, seriens något udda hjältinna, verkar också ha gjort stort intryck på nyblivna föräldrar.

Namnet Saga har i alla fall utsetts till ”årets klättrare” på den svenska topplistan över namn på nyfödda flickor 2015. Enligt SCB:s namnstatistik för det gångna året, har Saga avancerat till fjärdeplatsen, från att ha legat på plats 21. Under året har 671 små flickor fått detta tilltalsnamn.

Men det räcker inte för att slå Elsa, som toppar namnlistan för andra året i rad. 872 flickor fick det namnet. Därefter hittar vi Alice och Maja, som också har ligger tryggt på sina placeringar från föregående år.

Någon raket i Saga-klass märks dock inte bland pojknamnen på listan. Bland de tio populäraste namnen råder relativ stiltje. I toppen har Lukas har bytt plats med William, som nu är överlägsen etta: 977 pojkar fick det namnet – medan tvåan Lucas blev 802 små gossars tilltalsnamn.

Maria

Foto: SVT

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - förnamn