Fnysningen säger inte bara att en afrikansk vildhund tycker att det är dags att ge sig ut på jakt. När det är tillräckligt många som fnyser av jaktlust följer flocken efter.

Tidigare forskning visar att vissa djur som lever i flock tar kollektiva beslut. Detta kan ske genom olika typer av läten. Det behöver inte röra sig om något majoritetsbeslut. I stället räcker det ofta med att djur som är tongivande inom flocken visar sin vilja för att övertyga resten.

Ett internationellt forskarlag har studerat afrikanska vildhundar i Botswana. De har analyserat inspelningar av fem olika flockar. Gemensamt är att de kommunicerar genom att fnysa – och detta fungerar som en signal för att bryta upp för att ge sig ut på jakt.

Fnysningarna har enligt forskarna ungefär samma funktion som en omröstning. Men det är inget system där alla röster är lika mycket värda. När dominanta djur fnyser krävs det inte många som sluter upp för att flocken ska röra sig. Handlar det om mindre dominanta djur behövs betydligt fler fnysningar för att hela flocken ska följa signalen.

Att fnysa är alltså en viktig del av kommunikationen. Tidigare har fnysningarna inte haft någon kommunikativ funktion.

Studien är publicerad i Proceedings of the Royal Society B.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Halsbandsflyghunden anpassar sina läten efter omgivningen. Förändringarna påminner om mänskliga dialekter. Det hävdar forskare i zoologi vid universitetet i Tel Aviv.

Nu sällar sig halsbandsflyghunden – en fladdermus som finns i Europa, Afrika och Mellanöstern – till de djur som kan förändra sina läten efter miljö. Liknande fynd har tidigare gjorts när det gäller bland annat hundar, vargar, getter och olika fågelarter.

Forskarna studerade fjorton unga halsbandsflyghundar som samtliga växte upp ihop med mammorna. Men miljön präglades till stor del av läten från andra artfränder. Dagligen spelade forskarna upp läten inspelade från andra kolonier av halsbandsflyghundar. De unga djuren var alltså omgivna av såväl moderns läten som läten från andra djur.

De unga djuren kommunicerade till synes obehindrat med sina mödrar. Under det år som testet pågick snappade de också upp olika egenheter från de inspelade ljuden. Detta kan enligt forskarna liknas vid att de började använda en annan dialekt.

Trots starka band till mödrarna utvecklades halsbandsflyghundarnas läten till att motsvara omgivningen. Forskarnas nästa steg är att undersöka vilken roll lätena spelar när djur blir placerade i nya kolonier.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology.

Här kan du läsa mer halsbandsflyghunden.

I Språktidningen 8/2017, som utkommer i nästa vecka, kan du läsa mer om hur olika arter kommunicerar.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

När nyfödda silkesapor får respons på sina ljud utvecklar de snabbt samma läten som vuxna djur. Inlärningen tycks gå till på samma sätt som hos människan. Det skriver forskare vid Princetonuniversitetet i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Silkesapor är kända både för att vara sociala och att kommunicera med hjälp av läten. Sättet de utvecklar sina läten påminner om de ljud som bebisar gör innan de lär sig tala. Enligt forskarna är det uppenbart att återkoppling är en avgörande faktor för både människor och silkesapor.

För att studera silkesapornas utveckling av läten använde forskarna sig av flera tvillingpar. Redan dagen efter att de föddes skildes silkesaporna från föräldrarna i fyrtio minuter. De tio första minuterna fick de ingen respons på några ljud. Den sista halvtimmen fick de återkoppling i form av inspelade ljud från vuxna silkesapor.

Testerna pågick till två månaders ålder. I varje tvillingpar var det en som fick ständig återkoppling medan en annan fick mindre återkoppling. De silkesapor som fick regelbunden respons utvecklade betydligt snabbare samma läten som de vuxna djuren.

Det finns alltså en tydlig koppling mellan utveckling och återkoppling. Forskarnas nästa steg är att försöka förstå vad silkesapans läten har för betydelse. De är övertygade om att lätena handlar om mycket mer än bara imitation.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Vissa kommunicerar med hjälp av ord. Andra gör det med hjälp av lukter. Och de senare är betydligt fler. Det skriver nederländska och tyska forskare i ekologi och biologi i tidskriften Scientific Reports.

Vad mikroorganismer som bakterier och svampar säger – om något – vet ingen. Att det förekommer ett slags kommunikation är däremot klart. Men något regelrätt språk handlar det inte om. Åtminstone inte något språk som lever upp till definitionen i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, där språk definieras som ’system för kommunikation, känslouttryck och konstnärliga ändamål med en uppsättning ord och ordförbindelser som kombineras enl. vissa grammatiska regler’.

Mikroorganismerna är många. I bara ett gram jord finns enligt forskarna flera miljarder mikroorganismer. Likt många djur kommunicerar de med varandra med hjälp av lukter – i synnerhet terpener. Terpener är kolväteföreningar som kan användas i bland annat smakämnen, mediciner, parfymer och eteriska oljor.

Denna luktkommunikation kan ske mellan olika typer av organismer. Bakterier kan exempelvis reagera när svampar finns i närheten. Bakterien ”besvarar” svampens terpener genom att bli rörlig och att utsöndra en egen terpen.

Forskarna har studerat mikroorganismernas gener. I samband med ”möten” med andra typer av organismer har de undersökt vilka gener som varit aktiva samt vilka proteiner och lukter som producerats.

Mikroorganismer kan enligt forskarna kommunicera på många olika sätt. Terpener är dock det vanligaste. Och det används av såväl mikroorganismer som riktigt stora djur. Det handlar alltså om ett oräkneligt antal individer som kommunicerar med terpener. Om terpener – vilket Nederlands instituut vor ecologie, som utfört studien, lite skämtsamt hävdar – ska räknas som ett språk är förstås en helt annan sak.

Bilden visar en svamp av släktet Fusarium och en bakterie av släktet Serratia.

Anders

Foto: Heike Engel/21 Lux Photography

0 kommentarer

Fladdermöss föds inte med ett begränsat utbud av läten. I stället kan de lära sig nya läten för att referera till olika individer. Det hävdar israeliska forskare i zoologi i en studie publicerad i tidskriften Scientific Reports.

Halsbandsflyghunden är den enda arten av familjen flyghundar som finns i Europa. De flesta exemplaren finns dock i Afrika och Mellanöstern. Eftersom halsbandsflyghunden lever på frukter, nektar och pollen tillhör den bland fladdermöss gruppen fruktfladdermöss.

Halsbandsflyghunden blir mellan 20 och 30 år. Djuren lever i stora kolonier. De kommunicerar med varandra med hjälp av olika läten.

Forskare i zoologi vid universitetet i Tel Aviv har samlat in 15 000 läten från 22 halsbandsflyghundar. Dessa läten har sedan analyserats. Forskarna anser att resultaten visar att halsbandsflyghunden inte föds med en viss uppsättning av läten, utan att den kan lära sig läten som refererar till olika individer i gruppen.

Under arbetet kunde forskarna identfiera både läten som halsbandsflyghunden använde för att referera till sig själv och läten som den använde för att referera till andra. De fann tydliga skillnader mellan läten som användes för att hälsa vänligt inställda individer och främmande halsbandsflyghundar som kunde vara rivaler. Det visade sig dessutom att halsbandsflyghunden hade olika läten för olika situationer. Djuren använde inte samma läten i en kamp om föda som i en kamp om en sovplats.

Anders

Foto: Artemy Voikhansky/Wikimedia Commons

0 kommentarer

Kan tidiga steg mot människans språk ha tagits redan för 25 miljoner år sedan? Det tror forskare som studerat vokalliknande ljud hos babianer.

I sökandet efter språkets ursprung har franska och amerikanska forskare studerat babianens läten. Babianen har länge ansetts ha fel typ av struphuvud för att kunna producera vokalljud som påminner om människans. Enligt forskarlaget är detta fel.

Bland babianens läten har de hittat fem vokalliknande ljud. Det visar enligt forskarna att även babianens struphuvud kan producera vokalljud. De tros även göra ungefär samma tungrörelser.

Om analysen är korrekt innebär det att talets ursprung kan spåras tillbaka till människans och markattartade apors gemensamma förfader. Den levde för cirka 25 miljoner år sedan.

Forskarna har analyserat 1 335 spontana läten från femton röda babianer. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Anders

Foto: William Warby/Flickr/Wikimedia Commons

0 kommentarer

Människor brukar tala på samma sätt till både valpar och vuxna hundar. Men valpar lyssnar betydligt mer. Det visar en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Ett högre tonläge, ett lägre tempo och extra tydlig artikulation. Så brukar vuxna tala till såväl barn som hundar. Denna typ av tal är särskilt bra för att fånga barns uppmärksamhet.

Samma knep används för att tala till hundar. Men valpar och vuxna hundar reagerar inte likadant på talet. Valparna är betydligt mer intresserade.

Det är en internationell forskargrupp som studerat hur hundar lyssnar på mänskligt tal. De deltagande djuren fick lyssna både till hundanpassat och vanligt tal.

Valparna blev särskilt nyfikna på det hundanpassade talet, men brydde sig mindre om det vanliga talet. De vuxna hundarna lockades däremot i lika stor utsträckning av bägge typerna.

Det finns alltså egentligen ingen poäng med att anpassa sitt tal om det är riktat till en vuxen hund. Ändå finns det enligt forskarna ett logiskt skäl till att göra just så. Det hundanpassade talet påminner nämligen om hur människan i andra situationer anpassar sig till personer som förutsätts ha svårt att förstå. Även då förändras tonläget samtidigt som tempot sänks och artikulationen vässas.

Anders

Foto: Istockphoto

0 kommentarer

Dinosaurier vrålar med all sannolikhet bara på film. I verkligheten tros dinosaurier ha kuttrat som duvor. Det hävdar forskare vid University of Texas, USA, i studier publicerade i tidskrifterna Nature och Evolution.

Jakten på talets ursprung har fört forskare till fåglar som levde för många miljoner år sedan. Forskare har nu hittat en syrinx, alltså en del av fåglarnas röstorgan, tillhörande en tidig släkting till dagens änder och gäss. Organet är minst 66 miljoner år gammalt.

Denna fågel levde på dinosauriernas tid. Men den tidens dinosaurier som saknade flygförmåga saknade också syrinx. Det tyder på att organet kan ha dykt upp i ett sent utvecklingsskede.

Det betyder att dinosaurier sannolikt hade ett ganska litet register av läten. Det handlade enligt forskarna definitivt inte om några vrål med vidöppna käftar. I stället tros dinosaurier ha kuttrat ungefär som vår tids duvor – och med stängd mun.

Forskarnas fynd ansluter till teorin om att dinosaurier sannolikt påminde mycket om fåglar även utseendemässigt genom exempelvis en färgsprakande fjäderdräkt.

Anders

0 kommentarer

Pidginspråk är ett känt fenomen – men kan det även vara dags att tala om språkförmåga hos pigeons (’duvor’)? Det hävdar tyska och nyzeeländska forskare i en studie publicerad i tidskriften PNAS. Med hög träffsäkerhet kan duvor nämligen skilja riktiga ord från rappakalja.

Det är forskare hemmahörande vid University of Otago i nyzeeländska Dunedin som tränat fyra duvor. Som mest lyckades de lära duvorna 60 engelska ord. Därefter ställdes de inför ”riktiga” ord uppblandade med bokstavskombinationer som inte kan bilda ord på engelska. I 70 procent av fallen kunde duvorna identifiera riktiga och falska ord.

Duvornas kunskaper testades med hjälp av en skärm. När ett riktigt ord visades pickade duvan på ordet på skärmen. När ett falskt ord visades pickade duvan på en stjärna ovanför ordet. Om duvan valde rätt belönades den med mat.

Att känna igen ord var inte det enda som duvorna lärde sig. Enligt forskarna lärde de sig dessutom att känna igen i engelskan vanligt förekommande bokstavskombinationer. Duvorna skaffade sig alltså förmåga att tillämpa sina kunskaper.

Människans och duvans förfäder gick skilda vägar för över 300 miljoner år sedan. Forskarnas slutsats är att bägge då måste ha haft ortografisk kompetens, alltså förmåga att känna igen bokstäver. Duvan är – om resultaten stämmer – den första icke-primaten som har denna förmåga.

Ovan kan du se hur det gick till när duvornas språkförmåga testades.

Anders

3 kommentarer

När hunden lyssnar på husse eller matte tar den hänsyn till både betydelse och intonation. Dessutom behandlar hunden precis som människan betydelse och intonation på olika ställen i hjärnan. Det visar en studie publicerad i tidskriften Science.

Det enda som gör människan unik är förmågan att kunna skapa nya ord. Men att förstå dem är inget som är unikt för människan. Det fastslår en grupp ungerska forskare efter att ha studerat tretton hundar med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi.

I studien fick hundarna lyssna till inspelningar av husse eller matte. Vissa ord var neutrala medan andra ord förknippades med belöning för hundarna. Samtliga ord spelades in med neutral och positiv intonation.

Betydelsen hanterades främst i hundens vänstra hjärnhalva och intonationen i den högra hjärnhalvan. Samma arbetsfördelning har människans hjärna. För att hunden verkligen skulle uppfatta ett ord som belöning krävdes att det sades med positiv intonation. Hunden lade alltså vikt vid både betydelse och intonation.

Enligt forskarna visar studien att miljön är avgörande för hundens utveckling av förståelse. När det gäller husdjur som hundar, som ständigt är omgivna av mänskligt språk, är det uppenbart att de kan lära in olika typer av betydelser trots att de själva inte har förmågan att tala.

Anders

Foto: Enikő Kubinyi

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - djurspråk